ОмскАвтоСклад

Донецька селищна рада Балаклійського району

Регламент роботи

Додаток до рішення № 755-VІІ

Донецької селищної ради

І-ХХVІ сесії VІІ скликання

від 13.12.2016 року

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Донецької селищної ради

Балаклійського району Харківської області

VІІ скликання.

 

1. Загальні положення

 

Селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування” та іншими законами.

Рада складається з 26 рівних у своїх правах депутатів, які є уповноваженими та відповідальними представниками виборців.

Повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом про статус депутата та іншими законами.

Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет, який очолює селищний голова.

Рада функціонує в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, рухами, створює умови для реалізації громадянами конституційних прав в управління державними та громадськими справами. Строк повноваження ради – 5 років.

2. Повноваження селищної ради

Селищна рада правомочна розглядати і вирішувати питання віднесені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування” в Україні” та іншими законами до її відома.

Селищна рада працює відповідно з планом, який приймає на сесії ради на один рік. План визначає на цей період головні напрямки і основні питання діяльності селищної ради, її виконавчого комітету, постійних комісій, депутатів.

Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються такі питання :

- затвердження Регламенту ради,

- утворення та ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій,

- утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск,

- обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради,

- затвердження за пропозицією селищного голови структурних виконавчих органів, витрат на їх утримання,

- утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради,

 • затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання,

 • заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення та звільнення їх керівників,

 • заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчого комітету ради,

 • прийняття рішень про недовіру селищному голові,

 • заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує,

 • заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради,

 • розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах,

 • прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом,

 • скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах їх повноважень,

 • прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених цим законом,

 • визначення відповідно до закону кількісного складу ради,

 • приймання рішення про проведення місцевого референдуму,

 • прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови,

 • прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально- технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення,

 • прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них,

 • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування,

 • затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету,

 • встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом,

 • утворення позабюджетних цільових /у тому числі валютних/ коштів, затвердження положень про ці кошти, затвердження звітів про використання зазначених коштів,

 • прийняття рішень щодо випуску місцевих позик,

 • прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету,

 • прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках та зборах,

 • встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету,

 • прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна, затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності, вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності відповідної територіальної громади,

 • прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення,

 • створення у разі необхідності органів, служб ля забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування /утримання/ комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів /служб/,

 • вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями,

 • вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин,

 • затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад,

 • вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу,

 • надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селища нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію,

 • заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території ради, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівника цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною,

 • прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами,

 • затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, що знаходяться на території ради,

 • затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради з питань, віднесених до її виключної компетенції,

 • встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрію території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти та порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність,

 • прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність,

 • прийняття рішень про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках передбачених цим Законом,

 • затвердження статуту територіальної громади,

 • вирішення відповідно до закону питання про мову /мови/, якою користується у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях

 

Дострокове припинення повноважень ради

1. Повноваження селищної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

2. Повноваження селищної ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення

повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.

3. Питання про дострокове припинення повноважень селищної ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене селищним головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищної ради може порушуватись перед Верховною Радою України селищним головою, головою обласної державної адміністрації.

Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.

Селищна рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.

3. Повноваження виконавчого комітету селищної ради

Виконком селищної ради будує свою роботу згідно власних /самоврядних/ і делегованих повноважень.

До відання виконавчого комітету селищної ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” належать повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку, освіти, охорони здоро’я, культури, фізкультури і спорту та охорони навколишнього природного середовища, соціального захисту населення, в галузі бюджету, фінансів і цін житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, будівництва зовнішньоекономічної діяльності та оборонної роботи.

Виконавчий комітет селищної ради має також повноваження щодо управління комунальною власністю, вирішення питань адміністративно-територіального устрою, забезпечення правопорядку, охорони прав , свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами.

Виконавчий комітет здійснює і інші передбачені державним законодавством повноваження.

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання, які скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення їм цієї функції – заступником селищного голови з питань виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

4. Селищний голова

Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається законодавством України.

Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

У разі звільнення з посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради. Секретар селищної ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах.
Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України “про місцеве самоврядування в Україні”, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом України “про місцеве самоврядування в Україні”, роботу селищної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які

обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження селищної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням селищної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України селищною радою, головою обласної державної адміністрації.

Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.

Повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;

3) у випадку, передбаченому статтею 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.

 

5. Порядок формування і організація роботи ради


Слищна рада складається з депутатів, які обираються мешканцями смт Червоний Донець та сіл: Копанка, Червона Гірка, Прогрес, Дальня Шебелинка на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законом.

Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про вибори та складає 26 депутатів.

Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається законодавством України.

Повноваження селищної ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

6. Сесія ради


Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через тридцять днів після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Наступні сесії ради скликаються селищним головою.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок, у разі надходження матеріалів, не рідше ніж один раз на місяць.

У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем селищної ради.

У цих випадках сесія скликається:

Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету селищної ради.

Сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Сесію селищноїї ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених регламентом роботи ради- секретар ради.

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою районної, обласної ради і загальними зборами громадян.

Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради

Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря селищної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються Регламентом ради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Протоколи сесій селищної ради прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності - секретарем селищної ради, депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених чинним законодавством та Регламентом. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях сесій ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, за яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 

7. Постійні комісії ради

 

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її видання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідно комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які відносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова постійної комісії обирається відкритим голосуванням, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу депутатів ради.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.

Секретар постійної комісії виконує оформлення проектів рішень комісії, виконує обов’язки голови комісії в разі його відсутності, або за його дорученням.

Секретар постійної комісії оформляє і веде протокол засідання постійної комісії, організовує роботу по підготовці робочих матеріалів для засідання комісії, інформує членів постійної комісії про дату,час і порядок денний засідання постійної комісії.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадкості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісії, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями, на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Вся робота постійних комісій рад планується щоквартально і як правило плани роботи комісії узгоджуються з планами роботи ради.

Так при підготовці сесії ради або засідання виконкому постійні комісії проводять перевірку, готують доповіді і співдоповіді по даному питанню, виступи, проекти рішень, звіти. Все це роблять за дорученням ради, виконкому або по своїй ініціативі. Виступ членів постійних комісій з доповідями і співдоповідями на сесіях – одна із головних форм їх діяльності.

 

1. Постійна комісія з питань планування фінансів та бюджету.

Приймає безпосередню участь у формуванні та проектуванні селищного бюджету; вносить зміни до селищного бюджету, здійснює контроль за розподілом коштів селищної ради та цільового призначення фінансів.

2. Постійна комісія по господарській діяльності і соціальному розвитку проектує програму соціально-економічного розвитку селищної ради. Розглядає питання продажу і передачі в оренду об’єктів комунальної власності; питання прийняття на баланс територіальної громади чи передачі житлових об’єктів, розташованих на території ради.

3. Постійна комісія по освіті, культурі і спорту, в справах молоді, по охороні здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі і громадського харчування проектує програму культурного розвитку ради, розглядає питання по народній освіті, по вихованню дітей в дошкільних закладах, сприяє розвитку фізичної культури, здійснює контроль над роботою коордінаційної ради. Розглядає питання, які стосуються охорони здоров'я населення, екології навколишнього середовища, проектує і виносить на розгляд ради соціальний захист населення, підтримує зв’язок осередків політичних партій та громадських організацій. Здійснює контроль за дотриманням норм в громадськом харчування і торгівлі.

4. Постійна комісія з питань законності і правопорядку розглядає і вносить пропозиції щодо організаційної діяльності селищної ради; за пропозицією селищного голови розглядає структуру, чисельність виконавчого комітету ради, витрати на утримання ради та виконавчого комітету. Вносить на розгляд депутатів ради проект Регламенту ради. Складає і вносить на розгляд ради плани роботи виконкому і селищної ради. Заслуховує звіти про роботу комісій. В порядку встановленого законодавства вносить пропозиції про дострокове припинення повноважень депутата. Розглядає питання, які стосуються боротьби із злочинністю, виносить їх на затвердження ради. Вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру, вносить пропозиції щодо дотримання законності в роботі ради.

 

8. Депутат ради

 

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Депутат, крім секретаря ради, здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат селищної ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії. На сесіях селищної ради депутати, на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання селищної ради.
Депутат селищної ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні, депутат селищної ради повідомляє про це
особу, яка очолює відповідний орган ( селищного голову, голову комісії).

Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів селищної ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень,
внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

При здійсненні депутатських повноважень депутат селищної ради має право:

- на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатський запит - це підтримана радою, викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території
Депутатське
запитання - це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Депутат має право звернутися із письмовим запитом до ради та виконавчого комітету ради, селищного голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території Донецької селищної ради

Орган або посадова особа, до яких звернуто письмовий запит, зобов'язані дати відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів на місці у присутності секретаря ради або селищного голови.

Депутат селищної ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

- керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

- керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

- не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

- не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів селищної ради;

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

9. Секретар ради


1. Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Секретар селищної ради:

у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження селищного голови; скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законодавством.

 

10. Прикінцеві положення

 

Матеріальна і фінансова основа діяльності селищної ради, відповідальність її органів та посадових осіб ґрунтується на підставі Констітуції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , “Про службу в органах місцевого самоврядування” , Бюджетного Кодексу України та інших законодавчих та нормативних актах України.

 

Секретар Донецької селищної ради (підписано) А. М. Романовська