ОмскАвтоСклад

Донецька селищна рада Балаклійського району

Генплан

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН (внесення змін)

селища міського типу Донець 

Балаклійського району   Харківської області

Карта генплана                       Пояснювальна до генплана

Статут

Затверджено

рішенням № 754-VІІ від 13.12.2016 р.

І-ХХVІ сесії  VІІ скликання

Донецької селищної ради

 

Секретар Донецької селищної ради

 

________________А. М. Романовська

 

   СТАТУТ

 

            територіальної громади Донецької селищної ради: 

   смт Донець  та   сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес, 

   Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області

 

 Статут територіальної громади Донецької селищної ради: 

смт Донець  та   сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,          Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області

 

Донецька селищна рада, в особі депутатів Донецької селищної ради VІІ скликання, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представляючи інтереси територіальної громади Донецької селищної ради: смт Донець  та   сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,  Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області, враховуючи культурні та соціально-економічні особливості населених пунктів селищної ради, усвідомлюючи свою відповідальність за його соціально-економічний та культурний розвиток, прагнучи до створення гідних умов життя людини, ухвалює статут територіальної громади Донецької селищної ради: смт Донець  та   сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,   Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області ( далі - Статут), що юридично оформляє об’єднання жителів селища міського типу та сіл у територіальну громаду, визначає правовий статус територіальної громади, її компетенцію, основи і форми організації та діяльності, взаємодіє з іншими суб’єктами  суспільних відносин.

 

                  ГЛАВА  I.   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 Стаття 1. Територіальна громада Донецької селищної ради: смт Донець  та   сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,   Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області

 

1.  Назва: територіальна громада Донецької селищної ради: смт Донець  та   сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,   Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області, 

скорочена назва: територіальна громада Донецької селищної ради 

( далі – територіальна громада), як первинний суб’єкт селищного самоврядування, основний носій його функцій і повноважень – це мешканці, об’єднані постійними проживанням у межах селища міського типу та сіл, що мають колективні інтереси і  правовий статус, визначені Конституцією України, Законами України, Статутом .

2.  Постійно проживаючими є жителі, що мають прописку або зареєстровані мешкають на території Донецької селищної ради: смт Донець  та   сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,  Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області ( далі – ради).

3.  Порядок реєстрації жителів в раді визначається Донецькою селищною радою ( далі селищною радою) відповідно до чинного законодавства України.

4.  Членство жителів ради в територіальній громаді та наявність у нього встановленої законодавством України дієздатності є підставою для володіння всією повнотою індивідуальних і колективних прав на здійснення селищного самоврядування.

 

Стаття 2. Принципи організації та діяльності територіальної громади.

 

Територіальна громада здійснює самоврядування на основних принципах, передбачених Конституцією України і Законом України «про місцеве самоврядування в Україні»:

* Народовладдя;

* Законності;

* Гласності;

* Колективності;

* Поєднання селищних, сільських та державних інтересів;

* Раціональне використання матеріальних і фінансових ресурсів;

* Правової, організаційної, матеріально-фінансової самостійності в межах своїх повноважень;

* Різноманіття форм організації самоврядування;

* Судового захисту прав територіальної громади.

   

Стаття 3. Мета та завдання територіальної громади

 

1.  Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування для загального блага,    сприяння створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади.

 

2.  Визначення, дотримання і захист конституційних прав і свобод людини та громадянина        обов’язок територіальної громади

 

3.  Завданням територіальної громади є :

- економічний розвиток ради, зберігання рівноваги між економічним розвитком і              екологічним середовищем;

- забезпечення кожній людині безпечного для життя і здоров'я навколишнього                середовища;

- зберігання, раціональне і справедливе використання природних ресурсів;

- розвиток в раді ефективної, виробничої, соціальної системи;

- здійснення обґрунтованої політики розвитку соціальної сфери ради, що користується громадською підтримкою;

- створення умов для працевлаштування жителів ради та їх матеріально-фінансової самостійності;

- забезпечення різноманітного асортименту доступних і якісних послуг і товарів;

- створення умов життя в раді, що сприяють досягненню фізичного, культурного, морального і духовного розвитку особистості;

- розширення пільгових, доступних для різних категорій населення форм користування соціально-культурними, спортивними закладами й іншими спорудами ради;

- забезпечення ефективного захисту від злочинності, правопорушень, будь-яких форм насильства.

 

Стаття 4. Компетенція територіальної громади

 

Територіальна громада правомочна безпосередньо розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування.

До компетенції територіальної громади, що реалізується шляхом виборів, референдумів або зборів, відносяться :

- формування селищної ради, обрання селищного голови й ухвалення рішення про      дострокове припинення їх повноважень;

- заслуховування звітів депутатів і селищного голови;

- здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законодавством і статутом формах;

- установлення переліку об’єктів комунальної власності, що не можуть бути відчужені у будь-якій формі;

- найменування й перейменування територіальної громади;

- обмеження права територіальної громади на місцеве самоврядування відповідно до Конституції України і законів України може бути застосовано лише в умовах воєнного або надзвичайного стану;

- не можуть вирішуватись територіальною громадою безпосередньо питання виконання делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади.

 

Стаття 5. Форми реалізації прав територіальною громадою при здійсненні місцевого  самоврядування

 

1.Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо обо через органи місцевого самоврядування;

2. Право членів територіальної громади брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано шляхом участі в :

 місцевому референдумі;

 виборах селищного голови,  депутатів селищної ради;

 загальних зборах громадян;

 колективних зверненнях мешканців ради;

 громадських слухань;

 прояві селищних, сільських ініціатив;

 роботі органів місцевого самоврядування;

 інших, не заборонених законодавством, формах здійснення місцевого самоврядування.

 

 Стаття 6. Знаки пошани територіальної громади

 

1.  Громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, колективи організацій і підприємств можуть нагороджуватися «почесною грамотою Донецької селищної ради.

2.  З ініціативи селищної ради та членів територіальної громади, можуть бути засновані й інші знаки пошани.

3.  Порядок застосування знаків пошани, присвоєння і нагородження знаками пошани визначається відповідним Положенням, що затверджується виконкомом селищної ради.

 

Стаття 7.   Загально селищні свята

 

1.  За рішення селищної ради можуть встановлюватися загально селищні свята.

 

ГЛАВА II. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 8. Територія ради

 

1. Територіальною основою організації та діяльності територіальної громади є територія селищної ради.

2. Територію ради, у межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначає межа

Офіційним документом є Генеральний план селища та сіл та може підлягати коригуванню.

3.  Зміна меж селища здійснюється з ініціативи територіальної громади, органів місцевого самоврядування  в порядку, визначеному Конституцією України і законами України, з урахуванням історичних і селищних традицій.

 

 Стаття 9.  Адміністративно територіальний устрій селищної ради

 

1.  До складу Донецької селищної ради входять: селище міського типу Донець, села:  Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,  Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області

2.  Зміна адміністративно-територіального устрою ради здійснюється з ініціативи територіальної громади в порядку, визначеному Конституцією України і законами України, з урахуванням економіко-соціальних, історичних особливостей і думки більшості тієї частини жителів, інтереси якої можуть бути обмежені зміною адміністративно-територіального устрою ради.

 

 

             Стаття 10.  Склад земель ради

 

1.  Усі землі в межах селищаДонець, сіл Червона Гірка, Дальня Шебелинка, Прогрес, Копанка, перебувають у віданні селищної ради. Донецька селищна рада зобов’язана охороняти права власників на землю, інших законних користувачів земельних ділянок.

2.  Землі селищної ради відповідно до цільового призначення підрозділяються на : 

а) землі промисловості, транспорту, зв’язку й іншого призначення, б) землі оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, в) землі запасу й резерву й інші землі.

3. Правовий режим земель селищної ради визначається чинним законодавством України.

4.  Зміна правового режиму земель у межах Донецької селищної ради, переведення їх з однієї категорії в іншу  провадиться в зв’язку зі зміною їх цільового призначення в порядку, установленому чинним законодавством.

 

 

ГЛАВА III. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Місцеве самоврядування

 

1.  Місцеве самоврядування – це визначне і гарантоване державою право територіальної громади Донецької селищної ради самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України та законів України.

2.  Місцеве самоврядування здійснюється в межах селищаДонець, сіл Червона Гірка, Дальня Шебелинка, Прогрес, Копанка як безпосередньо територіальними громадами через місцевий референдум, вибори й інші форми прямого волевиявлення громадян, так і через селищну раду, інші самоорганізації населення.

3.  У місцевому самоврядуванні бере участь територіальна громада Донецької селищної ради.

 

Стаття 11. Права членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні

 

Кожному члену територіальної громади, що має право голосу на виборах, незалежновід матеріального становища, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних переконань, статі, етнічного та соціального походження, терміна проживання та території, мовних або інших ознак, забезпечується право на участь у місцевому самоврядуванні.

Члени територіальної громади мають право:

1) безпосередньо брати участь у здійсненні місцевого самоврядування у різноманітних       напрямках волевиявлення;

2) брати участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень селищної ради, окремих депутатів , селищного голови, у встановленому законом порядку; 

3) брати участь у здійснені контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законом і цим Статутом формах;

4) одержувати повно і достовірну інформацію про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

5) одержувати копії правових актів, органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

6) направляти індивідуальні та колективні звернення (скарги, заяви, пропозиції) органам і посадовим особам місцевого самоврядування й одержувати на них відповіді у встановлений законом термін;

7) на персональний прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування;

8) вносити пропозиції про перегляд чинних правових актів органів місцевого самоврядування, що суперечить Конституції України;

9) доступ до служби місцевого самоврядування;

10) брати участь у створенні органів самоорганізації населення.

Здійснення права на участь у місцевому самоврядуванні членами територіальної громади не повинно порушувати права та свободи інших осіб, права органів місцевого самоврядування і територіальної громади в цілому

Будь-які обмеження права громадян України на участь у селищному самоврядуванні в залежності від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за мовними й іншими ознаками забороняється.

 

Стаття 12. Права членів територіальної громади на користування об’єктами комунальної власності

 

Члени територіальної громади мають рівні права, відповідно до прийнятих рішень територіальною громадою на користування спортивними спорудженнями для заняття фізичною культурою та спортом, закладами та пам’ятниками культури, бібліотечними, музейними й архівними та іншими фондами селищної ради, установами громадського призначення, іншими об’єктами комунальної власності територіальної громади.

Гарантії прав членів територіальної громади, викладених у пункті першому даної статті, порядок надання, форми й обсяг додаткових пільг і гарантій, соціальної допомоги, субсидій та інших видів участі територіальної громади в соціальному житті конкретного члена територіальної громади визначається селищною радою.

 

Стаття 13. Право на освіту та додаткові його реалізації

 

1.  Територіальна громада разом із державними органами відповідальні за реалізацію конституційного права громадян на освіту.

2.  Діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей користуються додатковими гарантіями соціального захисту при реалізації права на освіту.

3.  Порядок визначення обсягу додаткових гарантій соціального захисту, надання пільг, соціальної допомоги, визначається відповідним рішенням селищної ради.

 

 Стаття 14. Додаткові гарантії прав пенсіонерів та інвалідів

 

1.  Предметом особливої турботи органів місцевого самоврядування є громадяни похилого віку, інваліди й інші категорії громадян, що потребують соціального захисту.

За рахунок місцевих бюджетів, залучення добродійних та інших коштів їм можуть установлюватися додаткові пільги.

2.  Перелік додаткових пільг  і соціальних гарантій, порядок їх надання, категорії громадян, яким вони надаються, визначаються відповідними Положеннями, що затверджується селищною радою.

 

Стаття 15. Право на особисту участь в обговоренні питань життя селищної ради.

 

1.  Кожний член територіальної громади має право на особисту участь в обговоренні важливих питань   життя селищної ради.

2.  З метою проведення обговорення мешканцями селищної ради й урахування громадської думки органи місцевого самоврядування обнародують у засобах масової інформації проекти програм соціально-економічного розвитку ради і приватизації об’єктів комунальної власності, селищного бюджету, нормативно-правових актів, що торкаються  інтересів усіх або більшості жителів селищної ради.

 

 

ГЛАВА IV. ФОРМИ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

1.  Селищний референдум є основною формою вирішення територіальною громадою питань селищного значення шляхом прямого волевиявлення.

2.  Предметом селищного референдуму може бути будь яке питання, віднесене Конституцією України і Законами країни до відання місцевого самоврядування.

3.  На селищний референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

4.  Питання що виносяться на селищний референдум не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в суспільстві, обмежувати або скасовувати права і свободи людини і громадянина, конституційні гарантії їх реалізації.

5.  Рішення, прийняті селищним референдумом є обов’язковими для виконання на території селищної ради і мають вищу юридичну чинність стосовно актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

6.  Рішення, прийняте на селищному референдумі, може бути визнане в судовому порядку таким, що не відповідає вимогам Конституції України і законів України.

7.  Референдум не проводиться, якщо селищною радою прийняте рішення з питань,що є предметом референдуму.

8.  Порядок призначення і проведення селищного референдуму, а також перелік питань, що вирішується винятково референдумом, визначається чинним законодавством України.

 

 Стаття 17. Вибори органів і посадових осіб місцевого самоврядування

 

1.  Вибори органів і посадових осіб територіальної громади є формою прямого волевиявлення громадян.

2.  Депутати селищної ради обираються населенням ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

3.  Селищний голова обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять  років в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

4.  Члени територіальної громади мають право у встановленому законом порядку висувати кандидатів у депутати селищної ради і кандидатів на посаду селищного голови, що реалізується ними як безпосередньо шляхом само висування , а також висування на зборах громадян за місцем їх проживання, трудової діяльності або навчання так і через селищні осередки політичних партій, виборчі об'єднання селищних осередків політичних партій – блоки, громадські організації, що легалізовані відповідно до чинного законодавства.

5.  З дня реєстрації кандидатів відповідними виборчими комісіями члени територіальної громади мають право вільно і всебічно обговорювати їх передвиборні програми, політичні, ділові й особисті якості, безперешкодно проводити агітацію за або проти того або іншого кандидата у встановленому законом порядку.

6.  Порядок організації  та проведення виборів визначається Законом України «Про вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів».

 

Стаття 18. Загальні збори громадян за місцем проживання

 

1.  Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань селищного значення скликаються за місцем проживання громадян для обговорення або вирішення питань селищного значення.

2.  У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання можуть брати участь громадяни – члени територіальної громади, які досягли на момент проведення зборів 18 років, депутати ради, представники державних органів. Не можуть брати участь громадяни, визнані в судовому порядку недієздатними, особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі або примусового лікування.

3.  Компетенція Загальних зборів визначається чинним законодавством. Загальні збори громадян за місцем проживання мають право :

 обговорювати будь-які питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування, а також такі, що стосуються інтересів жителів;

 вносити пропозиції в органи місцевого самоврядування щодо вирішення питань селищного значення;

 обговорювати проекти рішень селищної ради і її органів;

 вносити пропозиції з питань порядку денного сесій ради і засідань виконавчого комітету;

 заслуховувати звіти депутатів і селищного голови, керівників комунальних підприємств;

 ініціювати розгляд питання про притягнення посадових осіб місцевого самоврядування до відповідальності;

 створювати органи самоорганізації населення, обирати керівників цих органів, визнати умови оплати керівників і інших працівників органів самоорганізації населення, затверджувати граничні суми на їх утримання;

 затверджувати статути органів самоорганізації населення, вносити до них зміни і доповнення;

 висувати кандидатів на посаду селищного голови, депутатів;

 приймати рішення про передачу або продаж майна органа самоорганізації населення іншим юридичним або фізичним особам;

 вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність підприємств, організацій, окремих об’єктів, що мають важливе значення для забезпечення побутових і соціально-культурних потреб населення даної території, функціонування місцевого господарства;

 залучення на добровільній основі кошти населення, трудові та матеріально-технічні ресурси підприємств, організацій на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових основах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрій територій, заходи з охорони навколишнього природного середовища;

 розглядати справи про надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим категоріям малозабезпечених громадян;

 вимагати від органів місцевого самоврядування надання інформації про стан навколишнього природного середовища, а також заслуховувати інформацію про заходи, що вживаються з метою його поліпшення;

4.  Загальні збори скликаються селищним головою, виконавчими органами селищної ради, органами самоорганізації громадян, громадськими комітетами радами самоврядування, а також за пропозицією не менше третини від загальної чисельності громадян, не менше третини загальної кількості депутатів, постійної комісії. У випадку якщо загальні збори скликаються органами самоорганізації громадян або ініціативної групи членів територіальної громади, вони повідомляють про це селищного голову не пізніше, ніж за 10 днів до їх проведення.

5.  Підготовку до скликання зборів здійснюють ініціатори загальних зборів, які роз’яснюють питання, надають документи, що виносяться на їх обговорення. Органи місцевого самоврядування надають необхідну допомогу в підготовці та проведенні загальних зборів.

6.  Рішення про скликання загальних зборів, у якому вказується, час і місце проведення загальних зборів, питання що виносяться на обговорення, доводиться до жителів не пізніше, ніж за 7 днів до їх проведення.

7.  Загальні збори може відкривати і вести селищний голова, а у випадку, коли збори скликаються за рішенням відповідного органу самоорганізації громадян – керівник цього органу. Для ведення зборів може обиратися голова, президія і секретар зборів.             Порядок денний і порядок роботи затверджується зборами.

8.  Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини жителів що мешкають на відповідній території і мають право брати участь у зборах.

9.  З питань, що розглядаються, загальні збори приймають рішення. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів жителів, що присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Протокол і рішення зборів підписуються головою і секретарем зборів. Копії протоколу і рішення загальних зборів направляються в 5-денний термін до органів і посадових осіб, яких стосується прийняте рішення і доводяться до відома територіальної громади через засоби масової інформації.

10.  Рішення загальних зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є обов’язковими для виконання всіма членами територіальної громади, органами територіальної самоорганізації громадян, повинні враховуватися органи місцевого самоврядування в їх діяльності.

11.  Рішення органу місцевого самоврядування, що суперечить рішенню загальних зборів, приймається не менше чим двома третинами від загального його складу. У випадку рішення, що суперечить рішенню загальних зборів, у письмовому вигляді викласти свою позицію з даного питання і довести до відома учасників зборів через засоби масової інформації.

12.  Питання, що стосується загальних зборів, не урегульовані цим Статутом, регламентуються чинним законодавством України.

 

           Стаття 19. Громадські слухання

 

1.  Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами селищної ради, селищним головою й іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання, вносити пропозиції з питань селищного значення, що належать до відання  місцевого самоврядування.

2.  Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

3.  Громадські слухання проводяться з ініціативи не менше 20 членів територіальної громади, органів самоорганізації населення.

4.  У пропозиції про проведення громадських слухань повинні бути зазначені питання (проекти актів), що пропонуються до обговорення, посадові особи місцевого самоврядування, які повинні взяти участь у громадських слуханнях.

5.   Пропозиція про проведення громадських слухань направляється селищному голові, який зобов’язаний у десятиденний термін видати розпорядження  про проведення громадських слухань або відкрити пропозицію, мотивуючи при цьому своє рішення.

6.  У розпорядженні селищного голови повинні бути зазначені відомості про місце і час проведення громадських слухань, питання і пропозиції ( проекти актів), що пропонуються до обговорення, склад посадових осіб, які будуть брати участь у громадських слуханнях.

7.  Для участі у громадських слуханнях можуть запрошуватися фахівці, експерти з питань, що будуть розглядатися.

8.  Загально селищні слухання веде селищний голова. У випадку, коли предметом громадських слухань є діяльність селищного голови, головуючий обирається учасниками слухань.

9.  Розпорядження селищного голови про проведення громадських слухань доводиться до відома відповідних органів і посадових осіб місцевого самоврядування, не пізніше, ніж за 20 днів до їх проведення.

10.  Громадські слухання проводяться в обов’язковому порядку, якщо позицію про їх проведення підписали 100 членів територіальної громади.

11.  Пропозиції, внесені за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами і посадовими особами місцевого самоврядування.

 

 

Стаття 20. Місцеві ініціативи 

 

1.  Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у селищній раді будь-якого питання, віднесеного до ведення місцевого самоврядування.

2.  Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання й ухвалення рішення або внесення до ради проекту нормативно – правового акту з питань, віднесених до його компетенції.

3.  Місцева ініціатива члена територіальної громади може попередньо обговорюватися на загальних зборах громадян. За результатами обговорення питання на загальних зборах обирається житель, або ініціатива жителів, яким доручається розробити проект рішення  з даного питання та довести до відома селищного голови рішення загальних зборів з пропозицією про включення питання до порядку денної сесії селищної ради.

4.  Член територіальної громади має право ініціювати розгляд питання на сесії селищної ради, засіданні виконавчого комітету звернувшись із заявою до селищного голови, депутата селищної ради, а також у постійну комісію або виконавчий комітет селищної ради, до компетенції якого віднесене дане питання.

5.  Селищний голова, виконавчий комітет, постійні комісії селищної ради, депутати, розглянувши ініціативне звернення члена територіальної громади, приймають відповідне рішення.

6.  Питання, ініційоване членами територіальної громади і визнане доцільним до розгляду на сесії, включається до порядку денного засідання сесії селищної ради. Про час і місце проведення засідання завчасно сповіщається зацікавлена особа або група осіб, що запрошується на засідання сесії селищної ради.

7.  Орган або посадова особа, що прийняли рішення про недоцільність винесення питання, ініційованого членами територіальної громади на розгляд сесії селищної ради, зобов’язані в десятиденний термін письмово інформувати зацікавлених осіб із зазначенням мотивів відмови.

8.  За результатами обговорення питання, що надійшло в порядку місцевої ініціативи, сесія селищної ради або виконавчий комітет приймає відповідне рішення.

 

ГЛАВА V. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 21. Система органів і посадові особи територіальної громади.

 

Систему органів і посадових осіб місцевого самоврядування, через які територіальна громада здійснює місцеве самоврядування, включає:

 селищну раду;

 селищного голову;

 виконавчий комітет селищної ради;

 постійні депутатські комісії;

 комісії та інші виконавчі органи селищної ради;

 органи самоорганізації населення.

 

Стаття 22. Селищна рада

 

1. Повна назва: Донецька селищна рада Балаклійського району Харківської області.

2. Скорочена назва : Донецька селищна рада.

3.  Селищна рада обирається населенням  селища міського типу Донець, та сіл:  Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,  Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області на п’ять років на основі конституційних принципів виборчого права і Законів про вибори.

4. Селищна рада вважається правомочною за умови обрання не менше двох третин депутатів від загального складу ради. Очолює раду селищний голова.

5. У разі, якщо до селищної ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

6. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входять менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів ця рада вважається правомочною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.

7.  Селищна рада обирає постійні комісії, секретаря ради, утворює виконавчі органи

виконавчий комітет, дає дозвіл на створення органів самоорганізації населення.

6 система і структура органів і апарату селищної ради визначається на сесії ради за пропозицією селищного голови та повинна забезпечувати належну організацію діяльності і реалізацію її повноважень.

8. Селищна рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до її відання.

9. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях селищної ради, визначаються ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

10. Донецька селищна рада є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного герба України наділена владними повноваженнями, у межах яких  діє самостійно і несе відповідальність за свою діяльність  відповідно до чинного законодавства.

11. Юридична адреса Донецької селищної ради : 64250 Харківська область, Балаклійський район, смт Донець, вулиця Центральна, 40. 

7 . Порядок формування, організації і діяльності, повноваження селищної ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламентом ради, іншими законами, а також дійсним Статутом.

 

Стаття 23. Регламент  селищної ради

 

1 . Регламент – нормативно-правовий акт селищної ради, що містить сукупність правил, які  визначають порядок і процедуру діяльності ради і її органів.

2 . Селищна рада не пізніше, ніж на другій сесії чергового скликання повинна затвердити відповідний Регламент.

3 . Пропозиції про внесення змін і доповнень до Регламенту ради підлягають обов’язковому розгляду постійними комісіями ради, або спеціально створеною радою робочою групою.

4 . Регламент ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, що приймається на пленарному засіданні селищної ради більшістю депутатів від загального її складу.

Стаття 24. Сесія селищної ради

 

1.  Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія селищної ради складається з пленарних засідань і засідань її постійних комісій.

2.  Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виморочною комісією не пізніше, чим через місяць після обрання ради в правомочному складі. Її відкриває та веде голова цієї виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, селищного голови і визнання їх повноважень.

3.  Наступні сесії селищної ради скликає в міру необхідності, але не рідше одного разу в квартал, селищний голова.

4.  Сесія селищної ради також повинна бути скликана пропозицією не менше однієї третини депутатів від загального складу ради або за пропозицією виконавчого комітету ради.

5.  У випадку не мотивованої відмови селищного голови неможливості його скликати сесію ради, сесія селищної ради скликається секретарем селищної ради.

6.  У випадку, якщо посадові особи, зазначені в частинах третій і п’ятій цієї статті, у двотижневий термін не сесію селищної ради, на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або виконавчого комітету сесія може бути скликана депутатами селищної ради, що складають на менше однієї третини складу ради або постійною комісією ради.

7.  Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більш половини депутатів від загального складу ради.

8.  Пропозиції щодо порядку денного пленарного засідання сесії селищної ради можуть вносити селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами. Вони подаються селищному голові в письмовому вигляді й у терміни, установлені Регламентом ради, з обґрунтуванням доцільності розгляду і з проектом рішення, що вноситься.

9.  Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні і не нормативні правові акти у формі рішень.

10.  Рішення селищної ради приймаються на його пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законом. При визначені результатів голосування селищної ради враховується голос селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні.

11.  Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених чинним законодавством та Регламентом. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті  ради. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях сесій ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, за яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". 

  На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

12.  Рішення селищної ради після прийняття підписується селищним головою і набирає чинності в порядку, установленому чинним законодавством і цим Статутом.

13.  Рішення селищної ради в денний термін із моменту його прийняття може бути зупинене селищним головою і внесене на повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий термін повторно розглянути рішення. Якщо селищна рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

 

Стаття 25. Депутат селищної ради

 

1.  Депутатом селищної ради може бути обраний громадянин України, що має право голосу. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради про підсумки виборів та визнання повноважень депутата і принесення присяги і закінчується в день першої сесії ради нового скликання.

2.  Перед відкриттям першої сесії новообраної ради  депутати приносять перед селищною радою присягу :

« Присягаю про здійснення наданих мені повноважень дотримуватися Конституції і Законів України, шанувати, охороняти і відстоювати права та законні інтереси жителів територіальної громади . Зобов’язуюся ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти винятково в інтересах територіальної громади Донецької селищної ради, сприяти соціально-економічному і культурному розвитку територіальної громади»

3.  Депутат селищної ради представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради й утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, селищною радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря селищної ради, повинний входити до складу однієї з постійних комісій селищної ради.

4.  На час сесій, засідань постійних комісій селищної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи й інших витрат. Пов’язаних із депутатською діяльністю, за рахунок відповідного селищного бюджету.

5.  Депутат має право і зобов'язаний брати участь у роботі сесій селищної ради, засідань постійних комісій ради, до складу яких він обраний.

6.  У випадку пропуску  протягом року  більше половини пленарних засідань селищної ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада  може звернутись до виборців із пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

7.  Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної комісії, робочих груп ради, до складу яких він обраний.

8.  Депутат має право звернутися з запитом до селищного голови, керівників виконавчих органів селищної ради, посадових осіб державних і місцевих органів, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території ради.

9.  Орган або посадова особа, до яких звернуто запит депутата, зобов’язані дати на нього усну або письмову відповідь на пленарному засіданні сесії селищної ради в термін  і в порядку, встановлених радою. За результатами розгляду запиту селищна рада приймає рішення.

10.  Депутат має право звертатися  до всіх державних органів, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, організацій, установ усіх форм власності, посадових осіб для одержання інформації або роз’яснення з питань депутатської діяльності. Відповідь на депутатське звернення може бути оголошене на пленарному засідання сесії селищної ради або дана депутату в індивідуальному порядку в установлений законом термін.

11.  Депутат має право з депутатської діяльності ознайомитись  з будь якими офіційними документами, що зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, роботи виписки, копіювання цих документів.

12.  З числа депутатів селищної ради за пропозицією селищного голови, на строк повноважень ради обирається секретар селищної ради.

13.  Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі, не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю. Одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково  припинені за рішенням ради.

14.  Повноваження депутатів, порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами, цим статутом.

 

 

Стаття 26. Постійні та тимчасові контрольні комісії селищної ради

 

1.  Постійні комісії селищної ради – органи, що обираються радою з числа її депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготування питань, що віднесені до відання ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів.

2.  Постійні комісію обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. До їх складу не можуть бути  обрані селищний голова, секретар селищної ради.

3.  Постійні комісії за дорученням селищної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають  проекти селищних програм  соціально-економічного та культурного розвитку, селищного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан і розвиток відповідних галузей селищного господарства, розробляють проекти рішень селищної ради і готують висновки з цих питань і рекомендації.

4.  Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, що пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готують висновки з цих питань.

5.  Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії, що скликає та веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами , підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

6.  Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії.

7.  За результатами вивчення і розгляду питань постійної комісії готують висновки і рекомендації, що приймаються більшістю голосів, від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а у випадку його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протокол засідань комісії підписується головою комісії і секретарем комісії.

8.  Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень селищної ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

9.  Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

10.  Постійні комісії підзвітні селищній раді і відповідальні перед нею. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом селищної ради і Положенням про постійні комісії, що затверджується селищною радою.

11.  Тимчасові контрольні комісії – органи селищної ради, що обираються з числа її депутатів, виконавчого комітету, представників громадськості для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань. що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд селищної ради.

12.  Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання персональний склад комісії та її голову вважається прийнятним, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

13.  Засідання тимчасових  контрольних комісій проводяться, як правило , закриті. Депутати що входять до складу тимчасової контрольної комісії, залучені для участі в роботі комісії фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома в зв’язку з її роботою.

14.  Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття селищною радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії, а також у разі прийняття повноважень ради, що створила цю комісію

 

Стаття 27.  Донецький селищний голова

 

1.  Донецький селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади, що представляє її інтереси, обирається на п’ять років та здійснює свої повноваження на постійній основі.

2.  Селищний голова не може бути депутатом будь якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

3.  Селищним головою може бути обраний громадянин України, що має право голосу і на день виборів досяг 18 років.

4.  Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення виборчою комісією на пленарному засіданні селищної ради про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої, обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

5.  При вступі на посаду селищний голова приносить перед селищною радою присягу такого змісту : « Я ( прізвище, ім’я,  по батькові), заступаючи на посаду Донецького селищного голови, присягаю дотримуватися Конституції України і Законів України, при здійсненні наданих мені повноважень шанувати, охороняти і відстоювати права і законні інтереси територіальної громади Донецької селищної ради: смт Донець  та   сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,  Червона Гірка  Балаклійського району Харківської області. Присягаюся ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти винятково в інтересах територіальної громади Донецької селищної ради, всебічно сприяти соціально – економічному і культурному розвитку селищної ради».

6.  Селищний голова має право розглядати  і вирішувати питання віднесені Конституцією України і Законами України до його повноважень, і несе персональну відповідальність за їх реалізацію.

7.  Селищний голова очолює селищну раду, виконавчий комітет селищної ради, головує на їх засіданні.

8.  Селищний голова здійснює повноваження місцевого самоврядування відповідно до  чинного законодавства України, якщо вони не віднесені до виняткових повноважень селищної ради або не віднесені до  радою до відання її виконавчих органів.

9.  На селищного голову поширюється повноваження і гарантії депутатів селищної ради, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

10.  При здійсненні наданих повноважень селищний голова  підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом повноважень органів виконавчої влади – а також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

11.  Селищний голова у встановленому законом порядку не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу і виконавчого комітету ради перед територіальною громадою або перед селищною радою.

12.  Селищний голова  межах своєї компетенції видає розпорядження.

13.  У випадку тимчасової відсутності селищного голови з будь якої причини його його обов’язки виконує секретар селищної ради.

14.  Порядок, обрання, діяльність, повноваження селищного голови визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законом про вибори, іншими законами, Статутом.

 

Стаття 28. Виконавчий орган селищної ради

 

1.  Виконавчим органом селищної ради є її виконавчий комітет.

2.  Виконавчий комітет підконтрольний і підзвітний селищній раді, а з питань здійснення делегованим їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

3.  У межах установлених законом України, виконавчий комітет селищної ради здійснює власні і делеговані повноваження в сферах і галузях: соціально – економічного і культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін, управління Комунальною власністю;  житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; земельних відносин і охорони навколишнього природного середовища; соціального захисту населення; зовнішньоекономічної, оборонної діяльності; адміністративно-територіального устрою; забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян та інші повноваження.

4.  Селищна рада може прийняти рішення про поділ повноважень між його виконавчим комітетом селищним головою в межах повноважень, наданих законами виконавчим органам селищної ради.

 

 

Стаття 29. Виконавчий комітет селищної ради

 

1.  Виконавчим комітетом селищної ради є виконавчий комітет, що утворюється радою на термін її повноважень, очолює його селищний голова.

2.  Кількість, склад виконавчого комітету визначається селищною радою. Персональний склад затверджується селищною радою за пропозицією селищного голови.

3.  До складу виконавчого комітету входять : селищний голова, його заступник, секретар селищної ради, керівники підприємств, організацій установ.

4.  Виконавчий комітет селищної ради формується  на строк повноважень селищної ради, селищного голови. По закінченні терміну повноважень селищної ради або селищного голови, а також у випадках дострокового припинення їх повноважень, виконавчий комітет ради здійснює свою діяльність до сформування нового складу виконавчого комітету.

5.  Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання, що скликають селищним головою або його заступником в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочним, якщо в них бере участь більш половини від загального складу виконавчого комітету.

6.  Повноваження виконавчого комітету селищної ради визначаються главою другою Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

7.  Виконавчий комітет ради має печатку із відповідним текстом: “Виконавчий комітет Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області”, зображенням Державного герба України. 

8.  Виконавчий комітет розташований у приміщенні Донецької селищної ради за адресою: : 64250 Харківська область, Балаклійський район, смт Донець, вулиця Центральна, 40. 

9.  Виконавчий комітет селищної ради в межах своїх повноважень більшістю голосів від загального складу виконавчого складу приймає рішення, що підписується селищним головою, а у його відсутність секретарем селищної ради.

10.  У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету, він може тимчасово зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і внесе це питання на розгляд селищної ради.

11.  Рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів, можуть бути скасовані селищною радою.

 

 

Стаття 30. Акти органів і посадових осіб територіальної громади

 

1.  Органи і посадові особи територіальної громади в межах своїх повноважень приймають видають нормативно-правові акти та інші акти :

 селищна рада – рішення;

 селищний голова – розпорядження;

 виконавчий комітет - рішення;

 постійні комісії – висновки, протоколи, рекомендації.

 

2.  Акти органів і посадових осіб територіальної громади, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території ради.

3.  Нормативно-правові акти органів і посадових осіб територіальної громади набирають чинність після їх офіційного оприлюднення на офіційнрму веб-сайті ради, в засобах масової інформації, якщо ними не встановлено більш пізній строк введення їх в дію.

4.  Акти органів і посадових осіб територіальної громади з мотивів їхньої невідповідності Конституції України  і Законам України можуть бути визначені незаконними в судовому порядку і підлягають скасуванню органом або посадовою особою, що видали цей акт.

 

Стаття 31. Служба в органах місцевого самоврядування

 

1.  Правовий статус службовця, порядок і умови проходження служби в органам місцевого самоврядування визначаються Законом України і рішенням селищної ради.

2.  Рішення селищної ради про пільги і гарантії  для службовців  в органах місцевого самоврядування приймаються в умовах гласності.

 

Стаття 32. Органи самоорганізації населення  

 

1.   Органи самоорганізації населення – це домові, вуличні, квартирні й інші представницькі органи, що утворюються частиною жителів, тимчасово або постійно проживаючих на відповідній території в межах селищної ради, для вирішення питань місцевого значення у межах повноважень, наданих їм законами, рішенням селищної ради, своїм статутом  і матеріально-фінансовими коштами, що виділяються.

2.  Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою жителів ради з дозволу  селищної ради, що наділяє їх частиною повноважень, а також фінансів та майна.

3.  Питання про створення органу самоорганізації обговорюється та вирішується жителями будинку, вулиці, кварталу й інших територіальних утворень на загальних зборах. Порядок проведення загальних зборів визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

4.  Для участі в роботі в роботі загальних зборів можуть запрошуватись депутати ради.

5.  На зборах обговорюються та вирішуються питання про необхідність створення органу самоорганізації населення, а також про підготовку проекту його Статуту.

6.  Рішення громадських зборів про необхідність створення органу самоорганізації населення і проект його Статуту направляються селищному голові для включення до порядку денного сесії селищної ради із зазначенням мети створення органу самоорганізації населення, обґрунтування необхідності створення і питань, вирішення яких могло б бути віднесене до відання даного органу.

7.  Питання про дозвіл створення органу самоорганізації населення вноситься на пленарне засідання сесії селищної ради, куди запрошується представник відповідного територіального об’єднання, що обґрунтовує необхідність створення органу самоорганізації населення.

8.  За результатами  обговорення даного питання селищна рада  дозволяє або не дозволяє створення відповідного органу самоорганізації населення, про що приймає рішення.

9.  Після одержання дозволу загальні збори громадян, що прийняли рішення про необхідність створення органу самоорганізації населення, обирають орган самоорганізації населення, затверджують Статут і приймають рішення про його реєстрацію у виконавчому комітеті селищної ради. З моменту реєстрації Статуту орган самоорганізації населення набирає статус юридичної особи.

10.  Селищна рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм кошти, а також матеріально-технічні й інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень.

11.  Органи самоорганізації населення підконтрольні, підзвітні та відповідальні перед селищною радою в межах реалізації своїх делегованих повноважень і використання переданих їм матеріальних і фінансових коштів.

12.  У випадку невиконання або неналежного виконання органами самоорганізації населення делегованих їм повноважень селищна рада вправі прийняти рішення про скасування делегування повноважень, вилучення з їх відання окремих питань, із відповідним зменшенням обсягів фінансування.

13.  Правовий статус, порядок організації і діяльність органів самоорганізації населення визначається законом і даним Статутом.

 

             ГЛАВА VI МАТЕРІАЛЬНЕ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

             ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ

 

Стаття 33. Матеріальна і фінансова основа територіальної громади

 

1.  Матеріальну основу територіальної громади складають :

земля, природні ресурси, що входять до складу комунальної власності територіальної громади, рухоме та не рухоме майно, що входить до складу комунальної власності територіальної громади, власність, передана територіальній громаді державою для здійснення делегованих повноважень виконавчої влади, інша власність, передана територіальній громаді фізичними або юридичними особами.

2.  Фінансову основу територіальної громади складають : 

доходи селищного бюджету, позабюджетні цільові кошти, цінні папери, кредитні й інші фінансові ресурси, встановлені органами територіальної громади відповідно до чинного законодавства місцеві податки, збори й інші платежі, що є джерелами фінансових та інших надходжень.

 

Стаття 34. Комунальна власність територіальної громади

 

1.  Територіальна громада відповідно до Конституції України і Законів України має комунальну власність. Володіє, користується та розпоряджається нею. Об’єкти комунальної власності можуть знаходитися як на території селища, так і за його межами.

2.  У комунальній власності територіальної громади знаходиться рухоме і не рухоме майно; кошти селищного бюджету, позабюджетних і цільових фондів, інші кошти; землі територіальної громади не передані в інші форми власності, інші природні ресурси; підприємства, установи, організації в тому числі банки, страхові товариства, а також цінні папери, частки в майні підприємств, інші фінансові активи; майно, придбане в результаті підприємницької діяльності комунальних підприємств; майно, передане органами місцевого самоврядування безоплатно, на основі угод і договорів, а також односторонніх актів передачі майна; житловий фонд, не житлові приміщення, заклади освіти культури, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального забезпечення й інше майно і майнові права, віднесені відповідно до вимог чинного законодавства до об’єктів права комунальної власності територіальної громади.

3.  Перелік об’єктів комунальної власності затверджується селищною радою.

4.  Від імені й в інтересах територіальної громади право чинність суб’єкта комунальної власності здійснює селищна рада.

5.  Комунальна власність захищається законом в одинаків спосіб із приватною та державною формами власності.

 

Стаття 35. Загальні принципи фінансової діяльності територіальної громади

 

1. Фінансова діяльність територіальної громади має на меті:

1.1. створення відповідних механізмів регулювання процесів економічного та соціального розвитку, що відіграватимуть у них стимулюючу та координуючу роль;

1.2. запровадження відповідних фіскальних інструментів, що дозволятимуть створювати механізми щодо формування надійної бази власних надходжень та сприятимуть розвиткові економічних процесів на території міста;

1.3. забезпечення процесів надання громадських послуг у соціальній та житлово-комунальній сферах; формування системи соціального захисту населення, притаманної ринковій економіці;

1.4. сприяння розвиткові інвестиційних процесів, спрямованих на формування сучасної інфраструктури комунального господарства;

1.5. якісне виконання повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

2. Фінансова діяльність територіальної громади відбувається на засадах:

2.1. планування фінансових ресурсів;

2.2. першочергового забезпечення потреб, які мають важливе значення для розвитку територіальної громади та соціально-економічного благополуччя її членів;

2.3. врахування загальнодержавних інтересів;

2.4. прозорості, регулярного інформування, винесення на обговорення питань фінансового планування, інвестиційної діяльності, проектів селищного бюджету та забезпечення доступу до здійснення контролю з боку громадкості;

2.5. застосування новітніх технологій у здійсненні фінансового менеджменту та використання широкого спектру фінансових інструментів, притаманних ринковій економіці.

 

Стаття 36. Планування фінансових ресурсів

1. З метою оптимального вирішення питань, що належать до відання місцевого самоврядування та закладення чітких бюджетних орієнтирів, селищна рада запроваджує систему середньострокового фінансового планування, що передбачає фінансовий розвиток громади протягом п’яти років, тобто всього строку повноважень ради.

2. Фінансовий план містить прогнозовані бюджетні видатки та надходження, а також запропоновані заходи щодо забезпечення бюджетної збалансованості у наступних роках. 

3. Фінансове планування відбувається на таких засадах:

3.1. виявлення визначальних факторів перспективного розвитку;

3.2. обґрунтування рішень та програм, що впливатимуть на визначення перспективних завдань та планування видатків.

 

Стаття 37. Місцеві податки і збори

1. Місцеві податки та збори (обов’язкові платежі) – це обов’язкові внески до селищного бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи.

2. Селищна рада самостійно встановлює місцеві податки та збори відповідно до визначеного законом переліку й у межах граничних розмірів ставок.

3. Селищна рада в межах своїх повноважень має право запроваджувати пільгові податкові ставки, повністю скасовувати окремі місцеві податки та збори або звільняти від їх сплати певні категорії платників 

 

Стаття 38. Фінанси комунальних підприємств

1. Фінанси підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади Донецької селищної ради, є складовою частиною її фінансової системи.

2. Комунальні підприємства мають самостійні фінансові баланси, їх рахунки не об’єднаються з бюджетними рахунками селищної ради.

3. До фінансової системи селищної громади входять також дочірні підприємства, засновані підприємствами, що перебувають у власності селищної громади.

4. Селищна рада та її виконавий комітет запроваджують передові принципи та технології з управління фінансами комунальних підприємств, а також налагоджують надійні механізми контролю та координації діяльності всіх суб’єктів, засновниками яких вони виступають. Діяльність комунальних підприємств та суб’єктів господарської діяльності з майновою часткою, що належить цим підприємствам, повинна спрямовуватися на забезпечення інтересів та задоволення потреб територіальної громади Донецької селищної ради. .

5. Підприємства комунального сектору перебувають у рівних, зокрема стосовно фінансів, умовах щодо інших господарюючих суб’єктів.

6. Фінанси підприємств комунальної власності, як важливий інструмент розвитку комунальної інфраструктури територіальної громади Донецької селищної ради, не можуть залучатися до селищного бюджету  на поточні потреби.

7. У процесі підготовки бюджету наступного року селищна рада визначає найбільш оптимальні форми поєднання механізмів рентабельного функціонування підприємств комунального сектору із соціальною політикою, що впроваджується селищною радою.

 

ГЛАВА VІІ. СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ

 

Стаття 39. Загальні засади формування селищного бюджету

 

1. Селищний бюджет містить у собі надходження та витрати на виконання делегованих і власних повноважень органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати складають єдиний баланс селищного бюджету.

2. Формування селищного бюджету здійснюється на підставі затверджених Верховною радою України обсягів міжбюджетних трансфертів та визначених особливостей міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період.

3. Селищний бюджет є самостійним. Самостійність бюджету забезпечується закріпленням за ним відповідних джерел доходів, правом селищної ради на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України.

4. Не є бюджетними зобов’язання селищної ради такі, що виникли внаслідок прийнятих державною владою рішень та не забезпечені державою бюджетними асигнуваннями.

 

 

Стаття 40. Принципи формування доходів

 

1. До складу доходів селищного бюджету належать доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів та доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних тарнсфертів.

2. Селищна рада відповідно до діючого законодавства має право встановлювати місцеві податки та збори і надавати окремим платникам пільги по них.

3. Для покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду селищного бюджету, виконавчий комітет селищної ради за рішенням ради може отримувати короткотермінові позички у фінансово-кредитних установах на термін до трьох місяців, але в межах поточного бюджетного періоду за порядком, визначеним Міністерством фінансів України.

 

Стаття 41. Затвердження селищного бюджету

 

1. Селищна рада затверджує селищний бюджет на кожний бюджетний період, який розпочинається з 1 січня та закінчується 31 грудня, не пізніше ніж у двотижневий термін після опублікування Закону про Державний бюджет України.

2. Проект рішення про селищний бюджет розглядається попередньо постійною комісією з питань планування бюджету та фінансів селищної ради за участю головного бухгалтера ради.

3. Рішенням про селищний бюджет визначаються: загальна сума доходів і видатків, граничний обсяг дефіциту (профіциту) селищного бюджету та інші положення, передбачені статтею 76 Бюджетного кодексу України.

4. Відповідно до частин дев'ятої і десятої статті 75 Бюджетного Кодексу відповідні місцеві ради при затвердженні селищного бюджету мають врахувати обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення (необхідні для формування селищного бюджету), затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

5. Селищний бюджет затверджуються рішенням ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, селищна рада при затвердженні  бюджету, враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації), визначені у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України,  селищна рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 

Стаття 42. Особливості затвердження селищного бюджету з дефіцитом або профіцитом

1. Селищний бюджет може затверджуватися з дефіцитом за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про селищний бюджет за результатами річного звіту про виконання селищного бюджету за попередній бюджетний період).

Селищний бюджет може затверджуватися з профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого селищного бюджету, виконання зобов'язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів (шляхом внесення змін до рішення про селищний бюджет за результатами річного звіту про виконання селищного бюджету за попередній бюджетний період).

2. Селищний бюджет може затверджуватися з дефіцитом за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального фонду такого селищного бюджету, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду селищного бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ (шляхом внесення змін до рішення про селищний бюджет за результатами річного звіту про виконання селищного бюджету за попередній бюджетний період).

Селищний бюджет може затверджуватися з профіцитом за спеціальним фондом у разі погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів.

.

Стаття 43. Зміни до селищного бюджету

 

1. Будь-які бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідних бюджетних призначень, встановлених рішенням про селищний бюджет.

2. У процесі виконання селищного бюджету, Донецька селищна рада має право:

2.1. затверджувати зміни до бюджетних призначень із видатків селищного бюджету в межах його загального обсягу та перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах, які відповідно до діючого бюджетного законодавства у період між засіданнями селищної ради проведені виконавчим комітетом селищної ради за погодженням із відповідними постійними комісіями Донецької селищної ради;

2.2. ухвалювати рішення про внесення змін до рішення про селищний бюджет за умови наявності перевиконання або недовиконання доходної частини бюджету та загальної необхідності здійснення незапланованих додаткових витрат, або скорочення бюджетних призначень.

 

Стаття 44. Виконання селищного бюджету

 

1. Виконавчий орган селищної ради забезпечує виконання  селищного бюджету, здійснює загальну організацію та управління виконанням відповідного селищного бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

2. Казначейське обслуговування селищного бюджету здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного Кодексу.

3. Селищний бюджет виконується за розписом

4. Виконавчий орган селищної ради за участю постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів ради, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання селищного бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.

5. Виконання селищного бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється відповідно до статей 46-51 Бюджетного Кодексу.

6. Рішення про внесення змін до рішення про селищний бюджет ухвалюється селищною радою на підставі висновку постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) відповідного бюджету. Факт перевиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі  висновків постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів ради за умови перевищення доходів загального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі селищного бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду селищного бюджету визнається на підставі  висновку постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів ради за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду селищного бюджету, врахованих у розписі селищного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.

7. Рішення про внесення змін до рішення про селищний бюджет можуть бути ухвалені селищною радою з урахуванням положень статті 52  Бюджетного Кодексу, в разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування) та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

8. Ведення бухгалтерського обліку виконання селищного бюджету та порядок закриття рахунків селищного бюджету після закінчення бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і 57 Бюджетного Кодексу.

 

 

Стаття 45. Особливості формування надходжень та здійснення витрат селищного бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про селищний бюджет

 

1. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про селищний бюджет, виконавчий орган  ради має право здійснювати витрати селищного бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про селищний бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про селищний бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим органом ради та поданому на розгляд селищній ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування селищного бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про селищний бюджет на попередній бюджетний період 

2. До прийняття рішення про селищний бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду селищного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

 

Стаття 46. Звітність про виконання селищного бюджету

 

1. Звітність про виконання селищного бюджету визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України .

2. Квартальний та річний звіти про виконання селищного бюджету подаються до селищної ради у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Селищна рада затверджуює річний звіт про виконання бюджету або приймаєь інше рішення з цього приводу.

 

        Стаття 47. Комунальне замовлення

 

1.  Донецька селищна рада має право  виступати замовником на виконання робіт із благоустрою території селищної ради, комунального обслуговування населення, будівництва та ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, виробництва продукції, надання послуг, необхідних для задоволення побутових та соціально культурних потреб населення, на виконання їхніх робіт із використанням передбачених для цього власних матеріальних і фінансових коштів.

2.  Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти бюджету селищної ради проводиться в порядку, визначеному чинним законодавством.

 

ГЛАВА VІII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІЖ СОБОЮ, З ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ, УСТАНОВАМИ

 

 

Стаття 48. Відповідальність органів і посадових осіб територіальної громади

 

1.  Органи і посадові особи територіальної громади відповідають за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

2.  Органи і посадові особи територіальної громади підзвітні, підконтрольні і відповідальні перед територіальною громадою, періодично, але не пізніше ніж два рази в рік інформують членів територіальної громади про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, інших питань селищного значення. Звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.

 

      Стаття 49. Дострокове припинення повноважень органів і посадових осіб територіальної громади

 

1.  Територіальна громада може достроково припинити повноваження її органів і посадових осіб, у встановленому Законом порядку, якщо вони порушують Конституцію України і Закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

2.  Повноваження селищної ради можуть бути достроково припинені у випадках :

Якщо селищна рада прийняла рішення з порушенням Конституції У країни, законів України, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому  вимоги компетентних органів про проведення цих рішень відповідно до закону; якщо сесія ради не проводиться  без поважних причин у встановлені законом терміни або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

3.  Повноваження селищної ради можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Питання про дострокове припинення повноважень селищної ради за рішенням референдуму може бути порушене селищним головою, а також не менше ніж одною десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

4.  Селищна рада, повноваження якої достроково припинені за рішенням референдуму, продовжує здійснювати свою діяльність до обрання нового складу ради.

5.  Повноваження селищного голови можуть бути достроково припинені у випадках і в порядку, встановлених законом.

 

Стаття 50. Відносини територіальної громади, її органів і посадових осіб із підприємствами, установами, організаціями

 

1.  Відносини територіальної громади, її органів і посадових осіб із підприємствами, установами й організаціями, що перебувають в комунальній власності будуються на принципах її підпорядкованості, підзвітності і підконтрольності територіальній громаді, її органам і посадовим особам.

2.  Відносини територіальної громади, її органів і посадових осіб із підприємствами, установами і організаціями, що не перебувають у комунальній власності, будуються на договірній і податковій основі та принципах підконтрольності в межах повноважень, наданих їм законом.

3.  Органи територіальної громади в межах своєї компетенції сприяють розвитку підприємницької діяльності в селищі та селах ради на основі множинності форм власності і їхньої рівноправності.

 

4.  Селищна рада вправі встановлювати відповідно до чинного законодавства додаткові пільги по оподаткуванню в межах сум, що зараховуються до селищного бюджету.

 

 

ГЛАВА ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 51. Порядок прийняття і реєстрації статуту

 

1.  Статут приймається селищною радою більшістю загального складу депутатів селищної ради.

2.  Статут затверджується рішенням Донецької селищної ради.9

 

Стаття 52. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту

 

1.  Внесення змін і доповнень до Статуту провадиться селищною радою в такому ж порядку, як і його прийняття.

2.  Пропозиції про внесення змін і доповнень до статуту вноситься в селищну раду з ініціативи однієї третини депутатів селищної ради, селищним головою, або за групою жителів ради в порядку місцевої ініціативи, підтриманої не менше 1500 жителів ради.

3.  Зміни і доповнення до статуту, що передбачають приведення його у відповідність із положенням Конституції України, законів України, указів Президента України, а також постанов Кабінету міністрів України вносяться селищною радою за пропозицією селищного голови в двомісячний термін із моменту введення їх у дію або в терміни, визначені в цих актах.

4.  У разі ліквідації неприбуткової організації активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Стаття 53. Дія Статуту в часі і просторі

 

1.  Статут набирає чинності з дня його офіційного обнародування в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті селищної ради.

2.  Статут є постійно діючим нормативно-правовим актом і не підлягає затвердженню знову обраним складом селищної ради.

3.  Статут, у разі його прийняття на місцевому референдумі, має вищу юридичну силу по відношенню до інших правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

СЕКРЕТАР ДОНЕЦЬКОЇ А. М. РОМАНОВСЬКА     

С Е Л И Щ Н О Ї   Р А Д И 

Регламент роботи

Додаток до рішення № 755-VІІ

Донецької селищної ради

І-ХХVІ сесії VІІ скликання

від 13.12.2016 року

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Донецької селищної ради

Балаклійського району Харківської області

VІІ скликання.

 

1. Загальні положення

 

Селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування” та іншими законами.

Рада складається з 26 рівних у своїх правах депутатів, які є уповноваженими та відповідальними представниками виборців.

Повноваження депутата ради починається з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом про статус депутата та іншими законами.

Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет, який очолює селищний голова.

Рада функціонує в тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими організаціями, рухами, створює умови для реалізації громадянами конституційних прав в управління державними та громадськими справами. Строк повноваження ради – 5 років.

2. Повноваження селищної ради

Селищна рада правомочна розглядати і вирішувати питання віднесені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування” в Україні” та іншими законами до її відома.

Селищна рада працює відповідно з планом, який приймає на сесії ради на один рік. План визначає на цей період головні напрямки і основні питання діяльності селищної ради, її виконавчого комітету, постійних комісій, депутатів.

Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Виключно на пленарних засіданнях селищної ради вирішуються такі питання :

- затвердження Регламенту ради,

- утворення та ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій,

- утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск,

- обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради,

- затвердження за пропозицією селищного голови структурних виконавчих органів, витрат на їх утримання,

- утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради,

 • затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання,

 • заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення та звільнення їх керівників,

 • заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчого комітету ради,

 • прийняття рішень про недовіру селищному голові,

 • заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує,

 • заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради,

 • розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах,

 • прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом,

 • скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах їх повноважень,

 • прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених цим законом,

 • визначення відповідно до закону кількісного складу ради,

 • приймання рішення про проведення місцевого референдуму,

 • прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови,

 • прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально- технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення,

 • прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них,

 • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування,

 • затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, затвердження звіту про виконання відповідного бюджету,

 • встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом,

 • утворення позабюджетних цільових /у тому числі валютних/ коштів, затвердження положень про ці кошти, затвердження звітів про використання зазначених коштів,

 • прийняття рішень щодо випуску місцевих позик,

 • прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету,

 • прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках та зборах,

 • встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету,

 • прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна, затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності, вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ, організацій комунальної власності відповідної територіальної громади,

 • прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення,

 • створення у разі необхідності органів, служб ля забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування /утримання/ комунальних підприємств, установ і організацій, визначення повноважень цих органів /служб/,

 • вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями,

 • вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин,

 • затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад,

 • вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу,

 • надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селища нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію,

 • заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території ради, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівника цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною,

 • прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами,

 • затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, що знаходяться на території ради,

 • затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради з питань, віднесених до її виключної компетенції,

 • встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрію території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти та порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність,

 • прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність,

 • прийняття рішень про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках передбачених цим Законом,

 • затвердження статуту територіальної громади,

 • вирішення відповідно до закону питання про мову /мови/, якою користується у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях

 

Дострокове припинення повноважень ради

1. Повноваження селищної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;

2) якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені цим Законом, або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

2. Повноваження селищної ради за наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення

повноважень ради визначається законом про місцеві референдуми.

3. Питання про дострокове припинення повноважень селищної ради за рішенням місцевого референдуму може бути порушене селищним головою, а також не менш як однією десятою частиною громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

4. За наявності підстав, передбачених частиною першою цієї статті, рішення суду про визнання актів ради незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищної ради. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищної ради може порушуватись перед Верховною Радою України селищним головою, головою обласної державної адміністрації.

Порядок проведення позачергових виборів рад визначається законом про вибори.

Селищна рада, щодо якої місцевим референдумом прийнято рішення про дострокове припинення повноважень продовжує діяти до обрання нового складу відповідної ради.

3. Повноваження виконавчого комітету селищної ради

Виконком селищної ради будує свою роботу згідно власних /самоврядних/ і делегованих повноважень.

До відання виконавчого комітету селищної ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” належать повноваження у сфері соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку, освіти, охорони здоро’я, культури, фізкультури і спорту та охорони навколишнього природного середовища, соціального захисту населення, в галузі бюджету, фінансів і цін житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку, будівництва зовнішньоекономічної діяльності та оборонної роботи.

Виконавчий комітет селищної ради має також повноваження щодо управління комунальною власністю, вирішення питань адміністративно-територіального устрою, забезпечення правопорядку, охорони прав , свобод і законних інтересів громадян, відзначення державними нагородами.

Виконавчий комітет здійснює і інші передбачені державним законодавством повноваження.

Основною формою роботи виконавчого комітету селищної ради є його засідання, які скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення їм цієї функції – заступником селищного голови з питань виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

4. Селищний голова

Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається законодавством України.

Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

У разі звільнення з посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар селищної ради. Секретар селищної ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії селищної ради, обраної на чергових місцевих виборах.
Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 Закону України “про місцеве самоврядування в Україні”, що має наслідком звільнення його з посади. Не пізніш як на п'ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.

Селищний голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом України “про місцеве самоврядування в Україні”, роботу селищної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, селищної ради, її виконавчого комітету;
13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які

обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження селищної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед селищною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів ради селищний голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням селищної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається селищною радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України селищною радою, головою обласної державної адміністрації.

Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.

Повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

1) з підстав, зазначених у статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

2) з підстав, зазначених у статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», - з дня прийняття місцевим референдумом або відповідною радою рішення про дострокове припинення повноважень;

3) у випадку, передбаченому статтею 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, - з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах.

 

5. Порядок формування і організація роботи ради


Слищна рада складається з депутатів, які обираються мешканцями смт Червоний Донець та сіл: Копанка, Червона Гірка, Прогрес, Дальня Шебелинка на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається законом.

Загальний склад ради визначається радою відповідно до закону про вибори та складає 26 депутатів.

Рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

У разі якщо до ради обрано менше двох третин її складу, до обрання необхідної кількості депутатів продовжує здійснювати повноваження рада попереднього скликання.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до складу ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу ради.
Строк повноважень місцевої ради, обраної на чергових місцевих виборах, визначається законодавством України.

Повноваження селищної ради, обраної на позачергових, повторних або перших виборах, закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних (чергових або позачергових) виборах.

6. Сесія ради


Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як через тридцять днів після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного селищного голови відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

Наступні сесії ради скликаються селищним головою.

Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок, у разі надходження матеріалів, не рідше ніж один раз на місяць.

У разі немотивованої відмови селищного голови, або неможливості його скликати сесію ради сесія скликається секретарем селищної ради.

У цих випадках сесія скликається:

Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету селищної ради.

Сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Сесію селищноїї ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках, передбачених регламентом роботи ради- секретар ради.

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою районної, обласної ради і загальними зборами громадян.

Не пізніш як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради

Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови, заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря селищної ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються Регламентом ради. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

Протоколи сесій селищної ради прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності - секретарем селищної ради, депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, визначених чинним законодавством та Регламентом. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради.

Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях сесій ради проводиться відкрите поіменне голосування, окрім випадків, за яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

 

7. Постійні комісії ради

 

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її видання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідно комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які відносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова постійної комісії обирається відкритим голосуванням, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу депутатів ради.

Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює секретар комісії.

Секретар постійної комісії виконує оформлення проектів рішень комісії, виконує обов’язки голови комісії в разі його відсутності, або за його дорученням.

Секретар постійної комісії оформляє і веде протокол засідання постійної комісії, організовує роботу по підготовці робочих матеріалів для засідання комісії, інформує членів постійної комісії про дату,час і порядок денний засідання постійної комісії.Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадкості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісії, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря селищної ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями, на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Регламентом ради та Положенням про постійні комісії, що затверджуються радою.

Вся робота постійних комісій рад планується щоквартально і як правило плани роботи комісії узгоджуються з планами роботи ради.

Так при підготовці сесії ради або засідання виконкому постійні комісії проводять перевірку, готують доповіді і співдоповіді по даному питанню, виступи, проекти рішень, звіти. Все це роблять за дорученням ради, виконкому або по своїй ініціативі. Виступ членів постійних комісій з доповідями і співдоповідями на сесіях – одна із головних форм їх діяльності.

 

1. Постійна комісія з питань планування фінансів та бюджету.

Приймає безпосередню участь у формуванні та проектуванні селищного бюджету; вносить зміни до селищного бюджету, здійснює контроль за розподілом коштів селищної ради та цільового призначення фінансів.

2. Постійна комісія по господарській діяльності і соціальному розвитку проектує програму соціально-економічного розвитку селищної ради. Розглядає питання продажу і передачі в оренду об’єктів комунальної власності; питання прийняття на баланс територіальної громади чи передачі житлових об’єктів, розташованих на території ради.

3. Постійна комісія по освіті, культурі і спорту, в справах молоді, по охороні здоров'я, соціального забезпечення, торгівлі і громадського харчування проектує програму культурного розвитку ради, розглядає питання по народній освіті, по вихованню дітей в дошкільних закладах, сприяє розвитку фізичної культури, здійснює контроль над роботою коордінаційної ради. Розглядає питання, які стосуються охорони здоров'я населення, екології навколишнього середовища, проектує і виносить на розгляд ради соціальний захист населення, підтримує зв’язок осередків політичних партій та громадських організацій. Здійснює контроль за дотриманням норм в громадськом харчування і торгівлі.

4. Постійна комісія з питань законності і правопорядку розглядає і вносить пропозиції щодо організаційної діяльності селищної ради; за пропозицією селищного голови розглядає структуру, чисельність виконавчого комітету ради, витрати на утримання ради та виконавчого комітету. Вносить на розгляд депутатів ради проект Регламенту ради. Складає і вносить на розгляд ради плани роботи виконкому і селищної ради. Заслуховує звіти про роботу комісій. В порядку встановленого законодавства вносить пропозиції про дострокове припинення повноважень депутата. Розглядає питання, які стосуються боротьби із злочинністю, виносить їх на затвердження ради. Вивчає проекти рішень ради нормативно-правового характеру, вносить пропозиції щодо дотримання законності в роботі ради.

 

8. Депутат ради

 

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Депутат, крім секретаря ради, здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат селищної ради за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, бере безпосередню участь у підготовці питань для розгляду на сесіях ради та засіданнях постійної комісії. На сесіях селищної ради депутати, на основі колективного і вільного обговорення розглядають і вирішують питання, віднесені до відання селищної ради.
Депутат селищної ради зобов'язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні, депутат селищної ради повідомляє про це
особу, яка очолює відповідний орган ( селищного голову, голову комісії).

Рада, до якої обрано депутата, має право заслуховувати його звіти про виконання рішень ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів селищної ради про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень,
внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

При здійсненні депутатських повноважень депутат селищної ради має право:

- на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання;

Депутатське звернення - викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатський запит - це підтримана радою, викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території
Депутатське
запитання - це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми.

Депутат має право звернутися із письмовим запитом до ради та виконавчого комітету ради, селищного голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території Донецької селищної ради

Орган або посадова особа, до яких звернуто письмовий запит, зобов'язані дати відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів на місці у присутності секретаря ради або селищного голови.

Депутат селищної ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

- керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами територіальної громади чи виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

- не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисливих цілях;

- керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

- не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата ради або виборця, що охороняється законом, чи стали йому відомі у зв'язку з його участю в депутатських перевірках;

- не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів селищної ради;

- не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов'язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

9. Секретар ради


1. Секретар селищної ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією селищного голови.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у разі, якщо:

1) на день проведення першої сесії селищної ради, обраної на чергових виборах, не завершені вибори селищного голови;

2) рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря ради, запропоновану селищним головою;

3) протягом тридцяти днів з дня відкриття першої сесії селищної ради селищний голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень селищний голова не вніс на розгляд ради кандидатуру на посаду секретаря ради;

5) посада секретаря ради стає вакантною під час вакантності посади селищного голови у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу ради згідно з пунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря ради вносить селищний голова.

Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Секретар селищної ради:

у випадку, передбаченому частиною першою статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, здійснює повноваження селищного голови; скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”; організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

вирішує за дорученням селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені у випадках, передбачених законодавством.

 

10. Прикінцеві положення

 

Матеріальна і фінансова основа діяльності селищної ради, відповідальність її органів та посадових осіб ґрунтується на підставі Констітуції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , “Про службу в органах місцевого самоврядування” , Бюджетного Кодексу України та інших законодавчих та нормативних актах України.

 

Секретар Донецької селищної ради (підписано) А. М. Романовська             

Паспорт Донецької селищної ради

 

Паспорт-19р

Донецької селищної ради

Балаклійського району Харківської області станом на 01.01.2019 року

 

Донецький селищний голова- - Ващенко Віктор Вікторович

Секретар Донецької селищної радиРомановська Анастасія Миколаївна

Заступник Донецького селищного

голови з питань діяльності

виконавчих органів ради- Гаврилюк Оксана Вікторівна

1. Донецька селищна рада

охоплює 5 населених пунктів:

- смт Донець, населення - 9097 осіб,

-село Копанка, населення - 111осіб

- село Червона Гірка, населення - 18 осіб,

- село Прогрес, населення - 144 осіб,

- село Дальня Шебелинка, населення - 62 осіб

Всього по селищній раді: населення –9432осіб

2. Штатний розпис селищної ради:

1. Донецький селищний голова — Ващенко Віктор Вікторович — 1980 р.н., освіта вища, працює на посаді з 15.06.2017 року ( був депутатом селищної ради VІ – VІІ скликань)

2. Секретар селищної ради – Романовська Анастасія Миколаївна - 1964 р.н., освіта вища, працює на посаді з 16.05.1997 року, роб. тел. –057- 49- 9-14-12

3. Заступник голови — Гаврилюк Оксана Вікторівна, 1978 р.н., освіта базова вища, працює в селищній раді: 01.07.2002 р. - 01.03.2003 р., з 26.01.2004 року- спеціалістом, на посаді заступника — з 13.11.2015 року. Роб. тел. – 057-49- 9-10-30

4. Головний бухгалтер – Кравченко Ірина Володимирівна- 1969 р.н., освіта вища, працює на посаді з 22.04.2004 року, роб. тел. – 057-49-9-15-22

5. Спеціаліст Iкатегорії (землевпорядник)- Дікова Анжеліка Дмитрівна- 1968 р.н., освіта вища, працює на посаді з 17.07.2006 року, роб. тел. – 057-49-92-0-30

6. Спеціаліст ІIкатегорії (бухгалтер) ––Момоток Лариса Анатоліївна, 1987 р.н., освіта вища, працює на посаді з 06.06.2017 року, роб. тел. – 057-49-91-5-22

7. Спеціаліст ІІ категорії (спеціаліст відділу субсидій)– Ващенко Вікторія Вікторівна, 1980 р.н., освіта вища, працює на посаді з 01.10.2010 року, роб. тел. – 057-49-92-0-30

8. Спеціаліст ІІ категорії (відповідає за реєстрацію місця проживання громадян) – Марущенко Олена Вікторівна , 1976 р.н., освіта вища, працює на посаді з 25.09.2017 року, роб. тел. – 057-49-9-14-12

9. Спеціаліст ІІ категорії – Мішина Олена Олександрівна- 1984 р.н., освіта вища, працює на посаді з 03.03.2003 року, роб. тел. – 057-49-91-7-15. Перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

10. Касир – Позднухова Валентина Василівна- 1962 р.н., освіта базова вища, працює на посаді з 03.02.1986 року, роб. тел. – 057-49-9-15-22

11. Інспектор ВОС Волобуєва Наталія Олександрівна, 1983 р.н., освіта вища, працює на посаді з 01.12.2014 року, роб. тел. – 057-49-9-17-24.

12. Техпрацівник – Юр'єва Ольга Олександрівна - 1985 р.н., освіта вища, працює з 03.04.2017 року.

13. ВодійНегуляєв Володимир Олексійович, 1959 р.н., освіта – середня, працює з 01.06.2010 року.

3. Характеристика загального складу населення:

Всього- 9432 осіб, в т.ч.:

- виборців – 7637осіб

- працездатних – 5138осіб

- пенсіонерів –2132осіб, з них:

- учасників війни –106осіб;

- учасників бойових дій та інвалідів Другої Світової війни – 9 осіб;

- одиноких похилого віку – 31осіб

Дітей всього - 1312осіб, в т.ч.

- дітей шкільного віку - 836осіб

- дітей дошкільного віку - 476 осіб

- дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування 11осіб

- дітей-інвалідів –33 осіб

Сімей всього3615, з них:

- отримують субсидію – 1417

- багатодітні – 21(у них дітей - 69)

- неблагонадійних – 0

- малозабезпечених - 5

4. Характеристика земель селищної ради

Загальна площа території селищної ради – 4565,7га, в т.ч.

- с/г угідь – 2123, 8га, з них:

- рілля -1462, 7га

- пасовища – 383,3га

- сінокоси – 211,1га

- багаторічні насадження – 66,7га

- дороги – 27,7га

- ліси – 350,3га

- болота – 686,4га

- яри – 5,1га

- господарські двори – 23,0га

- інші землі – 1349,4га

Водний фонд882,5га, де:

- природні водотоки (річки та струмки) – 47,0 га;

- озера, прибережні замкнуті, водойми, лимани – 149,1 га

5. Загальна кількість земель, що підпорядковуються Донецькій селищній

раді становить 4565,7 га , у тому числі :

5.1. Площа земель населених пунктів — 870,79 га, з них:

смт Донець — 510,00 га, с. Копанка, - 82,13 га, с. Червона Гірка — 35,22 га, с. Дальня Шебелинка — 201,13 га та с. Прогрес — 42,31 га ;

5.2 Узагальнена інформація про використання земель сільськогосподарського призначення на території Донецької селищної ради

 

Назва

підприємства/ ПІБ фізичної особи землекористувача

В межах/ за межами населеного пункту

Категорія земель, які використовуються

Площа, га

Мета використання

ТОВ “ Агросет ”

 

За межами населених пунктівВ межах населених пунктівЗа межами населених пунктівЗа межами населених пунктів

Невитребувані земельні частки ( паї )1 державний акт та 2 сертифікати

Землі запасу ( під господарськими будівлями і дворами)

Пайові землі за сертифікатами ( 7 сертифікатів )

Пайові землі за укладеними договорами оренди ( 207 договорів )

 

14,6342

 

 

 

4,3

 

 

 

35,5082

 

 

 

723,0742

Для ведення сільськогосподарського товарного виробництва

 

Для обслуговування нежитлового об'єкту МТК “ Журавлі ”

 

 

Для ведення сільськогосподарського товарного виробництва

 

Для ведення сільськогосподарського товарного виробництва

 

Фермерське господарство «Червонодонецьке »

За межами населених пунктів

 

Землі державної власності

138,2111

 

Для ведення фермерського господарства

Фермерське господарство «Балаклійський коровай »

За межами населених пунктів

Землі державної власності

68,7283

Для ведення фермерського господарства

Фермерське господарство « П'ятигірське »

За межами населених пунктів

Землі державної власності

7, 0910

Для ведення фермерського господарства

Фермерське господарство

« Андріївське 2017 »

 

За межами населених пунктів

Землі державної власності

32.0426

Для ведення фермерського господарства

 

 

5.3. Укладено договорів оренди земель в межах населених пунктів всього — 20, в тому числі:

* з юридичними особами - 8 ;

* з фізичними особами - 4;

* з фізичними особами — підприємцями - 8 .

6. Населені пункти, що розташовані на території Донецької селищної ради:

- смт Донець

Населення – 9097 осіб

Газифіковано на 100%. Водопостачання – централізоване (Донецька дільниця Балаклійського КП «Балаклійський водоканал»).

- село Копанка

Населення – 111 осіб

Газифіковано на 100%. Централізованого водопостачання немає (водопостачання з власних колодязів).

- село Червона Гірка

Населення – 18осіб

Село не газифіковано, опалення – тверде паливо (дрова, вугілля). Централізованого водопостачання немає (водопостачання з власних колодязів).

- село Прогрес

Населення – 144 осіб

Газифіковано на 100%. Водопостачання централізоване (Донецька дільниця Балаклійського КП «Балаклійський водоканал»).

- село Дальня Шебелинка

Населення 62осіб

Газифіковано на 100%. Централізованого водопостачання немає (водопостачання з власних колодязів).

 

7. Об’єкти житла та соцкультпобуту, що розташовані на території селищної ради:

7.1. Освіта

- Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

Директор – Мальчуженко Лариса Олександрівна(тел. 057-49-91-3-86)

Учнів – 416 , персоналу — 62 осіб, з них педагогів - 33

- опалення індивідуальне;

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

На базі Донецької ЗОШ № 1 є дві їдальні, в яких харчуються безкоштовно: 167 дітей, з них: учнів 1-4 класів 164, решта дітей харчуються за кошти батьків

- Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

директор – Собків Олена Іванівна(тел. 057-49-91-0-79)

Учнів, всього – 422 чол, з них персоналу — 57 осіб, з них педагогів - 33

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

В школі навчальний процес побудовано по кабінетній системі. На базі школи діє бібліотека, спортзал, комп’ютерний клас, музей Слави. В їдальні харчуються безкоштовно: 182дітей, з них: учнів 1-4 класів 172, дітей пільгового контингенту– 10 осіб, решта дітей харчуються за кошти батьків.

- Донецький Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 1 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

Завідуюча – Пензіна Оксана Іванівна(тел. 0506062708)

Кількість (спискова) дітей – 191, (9 груп: 6 - садкових, 3 – ясельних). Кількість співпрацівників ДНЗ № 1 – 52 ( з них 23 - педпрацівники)

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

- Донецький Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

Завідуюча - Шадчинева Олександра Володимирівна(тел. 0956588301)

Кількість (спискова) дітей - 157, (9 груп: 6 - садкових, 3 – ясельних). Кількість співпрацівників ДНЗ № 2 – 42 ( з них 15 - педпрацівники)

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

 

- Відділення Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи

Директор – Павленко Любов Василівна(тел. 0957476424)

Відвідують школу 35 юнаків. Працює 5 осіб.

7.2. Культура

- Будинок культури профсоюзного комітету ГПУ ”Шебелинкагазвидобування”

Керівник — Полупан Юрій Володимирович ( тел. 057-49-91705 ),

художній керівник – Топчій Валентина Петрівна

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

В приміщенні закладу культури діють такі секції художньої самодіяльності:

ВІА "Апельсин”, гурток м’якої іграшки – “Господарочка”, 2 ізостудії “Зодіак” і дитяча вокальна студія “Маестро”, танцювальний гурток “Червона Калина”, естрадні танці, спортивно-хореографічна студія “Грація”, хор народньої пісні “Сяйво”. Театральна студія “М-Арт”, технічний гурток. Волейбольна, тенісна, футбольна секції.

В Будинку культури облаштовано малу залу на 40 місць. Велика зала - на 600 місць, де відбуваються конкурсно-розважальні програми, тематичні, урочисті засідання, збори.

В Будинку культури є бібліотека (760 читачів), читальна зала (30 місць). 

Для мешканців селищної ради працює 2 бібліотеки:

- дитяча (780 читачів), завідуюча – ШатрюкАнтоніна Миколаївна (тел -57-49-93-2-42)

- міська ( 750 читачів), завідуюча- Халіна Тетяна Олексіївна (тел 057-49-91-4-69)

- Стадіон “Газовик” імені Олександра Васильовича Буданцева, підпорядкований профкому ГПУ “Шебелинкагазвидобування”, є поле для міні-футболу із сучасним покриттям

- Фізкультурно-оздоровчий комплекс «Газовик»,

директор – Матанаха Оксана Юріївна, тел. 057-49-93-2-58, підпорядкований профкому ГПУ “Шебелинкагазвидобування”. Має 3 басейни (дитячий, середній, великий), тренажерний зал, зал для бойових мистецтв, ринг для боксу, велика ігрова зала, сауна. При обладнанні ФОКу були використані найсучасніши технології.

- Донецька дитяча музична школа

Директор - Гончар Ольга Іванівна, тел. 057-49-91-0-17

Навчається - 90 школярів. Працюють 10викладачів.

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

7.3. Медицина

На території Донецької селищної ради працюють медичні заклади :

- амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт Донець Комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Харківської області.Завідуюча - Зоря Марина Вікторівна тел 057-49-91-0-67

Лікарі: хірург, 2 стоматологи, рентгенолог, 2 педіатра, 5 сімейних лікарів, гінеколог, ЛОР. Укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів складає 67.9 %. Всього працюють 17 лікарів і 50 чоловік середнього медичного персоналу.

- стаціонар на 35 ліжко-місць. Завідуюча - Шелудько Світлана Віталіївна.

- стаціонар денного перебування. Завідуючий — Середа Микола Іванович (0664589457)

- Санаторій-профілакторій “Факел”ГПУ “Шебелинкагазвидобування”на 120 койко-місць

Головний лікар – Пивовар Юрій Іванович

Працівників - 51 особа

На території селища працює 5приватних аптечних пунктів; 3 приватних лікаря, з них: 2- стоматологи, 1 — сімейний лікар.

7.4. Соціальна служба

Спеціалісти Балаклійського територіального центру:

- Мартіросян Світлана Миколаївна, (0951063551)

- Циглюк Світлана Миколаївна. (0955811499)

- Мірошиченко Тетяна Володимирівна (0664305164)

8. Характеристика торгівельної мережі

На території Донецької селищної ради працюють:

* 108 приватних підприємця,

* розташовано 38 магазинів (14 - продтовари, 24 - промтовари),

* 8 кіосків та 3 кафе,

які забезпечують населення всіма необхідними товарами та послугами.

9. Побутове обслуговування на території ради

На території селищної ради діє:

- Змішаний ринок (вулиця Центральна, 36)

Власник ринку – Борзов Михайло Володимирович

Загальна площа - 1600кв.м.

Кількість торгівельних місць - 52

- Ательє з пошиву одягу

Завідуюча – Божко Олена Євгенівна

(вулиця Центральна, 29)

- Перукарня – салон краси «Мерлін»

Власник (ТОВ «НГС»)

(вулиця Центральна,15)

- Ремонт взуття

Власник - Гаспарян Ширін Савадович

(вулиця Будівельників, 4-А)

- Ремонт взуття

Власник- Аганесов Вадим Рафаельович

(вулиця Центральна, 42)

- Ритуальні послуги

Власник – Гурєєв Ігор Павлович

(вулиця Спортивна, 13-а)

- Хлібопекарня

Власник – Кучук Галина Сергіївна

(вулиця Спортивна, 13-а)

- пункт реставрації подушок

Власник Юдіна Людмила Борисівна

(вулиця Спортивна, 3)

10. Автобусне сполучення

Перевезення населення Донецької селищної ради до інших населених пунктів здійснюється ТОВ «Авто-Ові”, маршрутними таксі

Автобусні рейси:

2 рейси смт Донець- м. Харків (відстань 75 км), автовокзал “Левада”

2 рейси смт Донець– м. Харків, ринок “Барабашово”

4 рейси смт Донець– Балаклія (відстань 20 км);

2 рейси смт Донець– село Шебелинка (відстань 10 км)

10 рейсів смт Донець– залізнична станція “Шебелинка” (відстань 9 км)

 

11. Підприємства, установи, заклади, організації, господарства, що знаходяться на території селищної ради:

На території селищної ради розташовані:

1. Філія Газопромислового управління “Шебелинкагазвидобування” АТ «Укргазвидобування» Директор – Фесенко Юрій Леонідович.

2. Підприємство ЖКГ “Донецьке”. Директор Романенко Ольга Володимирівна

3. Медичні заклади:

*Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт Донець Комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Харківської області.Завідуюча - Зоря Марина Вікторівна

*Санаторій-профілакторій “Факел” Філії Газопромислового управління “Шебелинкагазвидобування” АТ «Укргазвидобування». Головний лікар – Пивовар Юрій Іванович

4. Донецька дільниця КП БРР «Балаклійські теплові мережі», начальник —Литвиненко Олександр Михайлович

5. Донецька дільниця КП «Балаклійський водоканал», начальник - Жеребний Віктор Петрович

6. Донецьке відділення зв’язку. Завідуюча – Максименко Олена Олександрівна.

7. Цех комунікаційних послуг № 7 міста Балаклія. Начальник – Шелехань Юрій Миколайович

8. Шебелинський цех «Укргазтех зв’язок». Начальник – Шевченко Руслан Юрійович,

9. Донецька філія ВАТ Ощадбанку 2845/020; завідуюча Нікітіна Олена Ігорівна

10. Донецька філія ПриватБанку. Завідуюча – Мартинова Анна Сергіївна

11. Донецька філія Мегабанку. Завідуюча – Авілова Тетяна Михайлівна

12. АТЗТ “Прометей” . Начальник - Кулик Андрій Володимирович

13. ТОВ «НГС». Директор – Лещенко Наталія Вячеславівна

14. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів1. Директор – Мальчуженко Лариса Олександрівна

15. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2. Директор – Собків Олена Іванівна.

16. Донецький Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 1 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області. Завідуюча - Пензіна Оксана Іванівна

17. Донецький Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області. Завідуюча - Шадчинева Олександра Володимирівна

18. Донецька музична школа. Директор - Гончар Ольга Іванівна.

19. Дитячо-юнацька спортивна школа. Директор - Павленко Любов Василівна.

12. Загальний склад депутатів

12.1 Депутати Балаклійської районної ради:

Богуславський Владислав Андрійович, 1961 р.н., освіта – вища, вчитель історії у Донецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2.

Домненко Сергій Петрович, 1960 р.н., освіта – вища, голова профкому ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

                                    12.2 Депутати Донецької селищної ради;

округу; ПІБ, дата народження, освіта; місце роботи, посада:

1. Лісковський Олександр Дмитрович, 24.06.1970 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», заступник головного інженера з охорони праці та промислової безпеки

2. Мельникова Алла Миколаївна, 05.10.1961 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», муляр

3. Закора Олександр Петрович, 01.05.1970 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування». Начальник ВТТСТ

4. Золотарьов Андрій Миколайович, 09.07.1977 р.н., освіта вища,Шебелинське відділення БМР «Укргазспецбудмонтаж»,заступник начальника

5. Лісковський Сергій Дмитрович, 04.06.1966 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», головний енергетик

6. Лежибоков Володимир Дмитрович, 22.04.1970, освіта вища, філія ВТТСТ ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», провідний механік ВТТСТ

7. Степанець Леонід Михайлович, 24.04.1964 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», заступник директора із капітального будівництва

8. Чаговець Ольга Семенівна, 11.09.1960 р.н., освіта вища, Донецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, бухгалтер

9.Кулик Андрій Володимирович, 10.09.1973 р.н., освіта вища, АТЗТ «Прометей», директор

10. Білик Ольга Миколаївна, 31.12.1959 р.н., освіта середня спеціальна, тимчасово не працює

11. Колоколов Едуард Васильович, 19.10.1976 р.н., освіта вища, Шебелинське відділення БМР «Укргазспецбудмонтаж», головний інженер

12. Собків Олена Іванівна, 05.01.1961 р.н., освіта вища, Донецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, директор

13. Іващенко Олександр Миколайович, 16.04.1961 р.н., освіта вища, ФОП

14. Заворотній Сергій Володимирович, 30.12.1962, освіта вища, САРС «Лікво». Головний механік

15. Корпан Віктор Васильович, 07.05.1967, освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», начальник ЕЦВРНГО

16. Таран Сергій Васильович, 02.06.1966, освіта вища, ТОВ «Стандарт», ФОП

17. Клименко Сергій Михайлович, 01.06.1961, освіта вища, пенсіонер

18. Корпан Василь Васильович, 02.03.1973, освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», начальник відділу

19. Порубай Наталія Миколаївна, 15.02.1977 р.н., освіта вища, ШВБМР “Укргазспецбудмонтаж”, диспетчер

20. Чаговець Анатолій Олексійович, 24.04.1968 р.н., освіта вища, ШЛПУ МГ «Харківстрансгаз» механік автоколони

21. Малишко Володимир Васильович,25.11.1977, освіта вища, ТОВ «Кворум» інженер

22. Романовська Анастасія Миколаївна, 19.03.1964, освіта вища, Донецька селищна рада , секретар селищної ради

23. Лещенко Людмила Сергіївна, 09.10.1978, освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», начальник юридичного відділу

24. Добажанський Олександр Володимирович,14.06.1977 р.н., освіта — вища, Шебелинське відділення бурових робіт, менеджер з виробництва

25. Бочарніков Олександр Володимирович, 07.03.1969 р.н., освіта — вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», начальник служби технічного нагляду за будівництвом

26. Романенко Олександр Петрович, 29.03.1986, освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», майстер

 

                                            12.3 Склад постійних комісій Донецької селищної ради:

                 * Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів селищної ради

голова комісії : Кулик Андрій Володимирович

заступник голови комісії: Закора Олександр Петрович

секретар комісії: Чаговець Ольга Семенівна

члени комісії: Золотарьов Андрій Миколайович

Корпан Віктор Васильович

Клименко Сергій Михайлович

 

                          * Постійна комісія з питань законності та правопорядку

голова комісії : Лещенко Людмила Сергіївна

заступник голови комісії: Лісковський Сергій Дмитрович

секретар комісії: Мельникова Алла Миколаївна

члени комісії: Колоколов Едуард Васильович

Порубай Наталія Миколаївна

Чаговець Анатолій Олексійович

                             * Постійна комісіяпо господарській діяльності та соціальному розвитку ради

голова комісії : Білик Ольга Миколаївна

заступник голови комісії: Степанець Леонід Михайлович

секретар комісії: Бочарніков Олександр Володимирович

члени комісії: Корпан Василь Васильович

Лежибоков Володимир Дмитрович

Малишко Володимир Васильович

Добажанський Олександр Володимирович

                   * Постійна комісія по освіті , культурі і спорту в справах молоді, по охороні здоров’я, торгівлі і громадського харчування

голова комісії : Лісковський Олександр Дмитрович

заступник голови комісії: Романенко Олександр Петрович

секретар комісії: Собків Олена Іванівна

члени комісії: Іващенко Олександр Миколайович

Таран Сергій Всильович

Заворотній Сергій Володимирович

 

13. Загальний склад виконавчого комітету Донецької селищної ради:

- Ващенко Віктор Вікторович - Донецький селищний голова

- Гаврилюк Оксана Вікторівна - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Члени виконавчого комітету:

- Домненко Сергій Петрович - голова профспілкового комітету Філії Газопромислового управління “Шебелинкагаз- видобування” АТ “Укргазвидобування”

- Іваньков Олександр Васильович - начальник Шебелинського ЛВУМГ

Філії «Управління магістральних газопроводів» АТ «Укртрансгаз»

- Мальчуженко Лариса Олександрівна-

директор Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

- Роговий Юрій Анатолійович - начальник ШВПГКН

- Романенко Ольга Володимирівна - директор ПЖКГ “Донецьке”

- Романовська Анастасія Миколаївна - секретар Донецької селищної ради

- Шарко Валерій Дмитрович - начальник ШВБМР УБМР “Укргазспецбудмонтаж”

- Фесенко Юрій Леонідович - директор Філії Газопромислового управління “Шебелинкагазвидобування”

АТ “Укргазвидобування”

 

14. Забезпеченість Донецької селищної рада транспортом, зв’язком, комп’ютерною технікою:

* Транспорт - службовий легковий автомобіль Renault Logan з номерними знаками АХ8649НВ , 2018 року випуску

* зв'язок – 6 телефонних номерів,

9 телефонних апаратів, 1 факс;

комп'ютерна техніка – 9 шт.

15. Політичні партії, осередки, громадські організації, що зареєстровані

на території Донецької селищної ради

- первинний осередок “Союз Чорнобиль України”

- спілка ветеранів

- первинна організація «Діти війни України»

- Громадська організація Донецького Товариства споживачів Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області з місцевим статусом, діяльність якого поширюється на території села Дальня Шебелинка та села Червона Гірка Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

- Громадська організація Донецького Товариства споживачів “Лілія плюс” Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

- Громадська організація Донецького Товариства споживачів “Білогір’я” Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

- Православний храм: Собор Архістратига Божого Михаїла

- молитвений будинок Адвентистів Сьомого Дня

 

Донецький селищний голова   В. В. Ващенко


 

Проблемні питання

по Донецькій селищній раді

Балаклійського району Харківської області

1. Відновлення роботи селищної дільниці Балаклійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області

2. Проведення капітального ремонту Донецького Дошкільного навчального закладу ( ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

3. Переведення смт Донець на індивідуальне опалення.

4. Відновлення та ремонт доріг, тротуарів в смт Донець.

5. Капітальний ремонт покрівель в житлових багатоповерхових будинках смт Донець.

Донецький селищний голова   В. В. Ващенко

 

Дані про селищну раду

Адреса: Донецька селищна рада

вулиця Центральна, буд 40

смт Донець

Балаклійський район

Харківська область

64250

Статут територіальної громади Донецької селищної ради:

смт Донець та сіл Дальня Шебелинка, Копанка, Прогрес,Червона Гірка

Балаклійського району Харківської області  дивись за посиланням СТАТУТ

 

Донецький селищний голова

ВАЩЕНКО ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ

Прийом громадян здійснює:

Щопонеділка та щочетверга з  13.00 до 17.00

 

Секретар  селищної ради

РОМАНОВСЬКА АНАСТАСІЯ МИКОЛАЇВНА

т. (05749) 9-14-12

Прийом громадян здійснює:

Щопонеділка та щочетверга з 8.00 до 17.00

 

Заступник селищного голови

ГАВРИЛЮК ОКСАНА ВІКТОРІВНА

т. (05749) 9-10-30

Прийом громадян здійснює:

Щопонеділка та щочетверга з 8.00 до 17.00

 

Посада                                                                                              прийом громадян

Спеціаліст

ІІ категорії

Марущенко

Олена Вікторівна

понеділок,

 

четвер

(надання довідок

населенню)

з 8-00 год

до 12-00 год;

з 13-00 год

до 17-15 год

 

вівторок,

 

четвер

(реєстрація місця

проживання)

з 8-00 год

до 12-00 год;

з 13-00 год

до 15-00 год

Спеціаліст

І категорії

(землевпорядник)

Дікова

Анжеліка Дмитрівна

понеділок,

 

четвер

з 8-00 год

до 12-00 год;

з 13-00 год

до 17-15 год

Спеціаліст

ІІ категорії

(по субсидіях)

Ващенко

Вікторія Вікторівна

понеділок,

 

вівторок,

четвер

з 8-00 год

до 12-00 год;

з 13-00 год

до 15-00 год

 

Штатний розпис апарату ради:

 

1. Донецький селищний голова — Ващенко Віктор Вікторович — 1980 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 15.06.2017 року ( був депутатом селищної ради VІ – VІІ скликань)

2. Секретар селищної ради – Романовська Анастасія Миколаївна - 1964 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 16.05.1997 року, роб. тел. –057- 49- 9-14-12

3. Заступник голови — Гаврилюк Оксана Вікторівна, 1978 р.н., освіта базова вища,

працює в селищній раді з 2004 року, на посаді заступника — з 13.11.2015 року. Роб. тел. – 057-49- 9-10-30

4. Головний бухгалтер – Кравченко Ірина Володимирівна- 1969 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 2004 року, роб. тел. – 057-49-9-15-22

5. Спеціаліст Iкатегорії (землевпорядник)- Дікова Анжеліка Дмитрівна- 1968 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 2006 року, роб. тел. – 057-49-92-0-30

6. Спеціаліст ІIкатегорії (бухгалтер) ––Момоток Лариса Анатоліївна, 1987 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 06.06.2017 року, роб. тел. – 057-49-91-5-22

7. Спеціаліст ІІ категорії (спеціаліст відділу субсидій)– Ващенко Вікторія Вікторівна, 1980 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 2010 року, роб. тел. – 057-49-92-0-30

8. Спеціаліст ІІ категорії (відповідає за реєстрацію місця проживання громадян)

Марущенко Олена Вікторівна , 1976 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 25.09.2017 року, роб. тел. – 057-49-9-14-12

9. Спеціаліст ІІ категорії – Мішина Олена Олександрівна- 1984 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 2003 року, роб. тел. – 057-49-91-7-15.

(Перебуває у відпустці по догляду за дитиною).

10. Касир – Позднухова Валентина Василівна- 1962 р.н., освіта базова вища,

працює на посаді з 1986 року, роб. тел. – 057-49-9-15-22

11. Інспектор ВОС Волобуєва Наталія Олександрівна, 1983 р.н., освіта вища,

працює на посаді з 2014 року, роб. тел. – 057-49-9-17-24.

12. Техпрацівник – Юр'єва Ольга Олександрівна - 1985 р.н., освіта вища,

працює з 03.04.2017 року. 

13. ВодійНегуляєв Володимир Олексійович, 1959 р.н., освіта – середня, працює з 2010 року.

 

 

Донецька селищна рада

 

охоплює 5 населених пунктів:

- смт Донець, населення - 9018 осіб, - адміністративний центр

-село Копанка, населення - 114 осіб

- село Червона Гірка, населення - 18 осіб,

- село Прогрес, населення - 144 осіб,

- село Дальня Шебелинка, населення - 63 осіб

Всього по селищній раді: населення –9357 осіб

 

Характеристика загального складу населення:

Всього- 9357 осіб, в т.ч.:

- виборців – 7697осіб

- працездатних – 5138осіб

- пенсіонерів –2132осіб, з них:

- учасників війни –106осіб;

- учасників бойових дій та інвалідів Другої Світової війни – 9 осіб;

- одиноких похилого віку – 31 особа

 

Дітей всього - 1637 осіб, в т.ч.

- дітей шкільного віку - 836осіб

- дітей дошкільного віку - 738 осіб

- дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування 12осіб

- дітей-інвалідів –30 осіб

 

Сімей всього3614, з них:

- отримують субсидію – 1534

- багатодітні – 20(у них дітей - 67)

- неблагонадійних – 0

 

- малозабезпечених - 5

 

 

4. Характеристика земель селищної раи

 

Загальна площа території селищної ради – 4565,7га, в т.ч.

 

- с/г угідь – 2123, 8га, з них:

 

- рілля -1462, 7га

 

- пасовища – 383,3га

 

- сінокоси – 211,1га

 

- багаторічні насадження – 66,7га

 

 

 

- дороги – 27,7га

 

- ліси – 350,3га

 

- болота – 686,4га

 

- яри – 5,1га

 

- господарські двори – 23,0га

 

- інші землі – 1349,4га

 

 

 

Водний фонд882,5га, де:

 

- природні водотоки (річки та струмки) – 47,0 га;

 

- озера, прибережні замкнуті, водойми, лимани – 149,1 га

 

 

 

 

 

5. Загальна кількість земель, що підпорядковуються Донецькій селищній

 

раді становить 4565,7 га , у тому числі :

 

5.1. Площа земель населених пунктів — 870,79 га, з них:

 

смт Донець — 510,00 га, с. Копанка, - 82,13 га, с. Червона Гірка — 35,22 га, с. Дальня Шебелинка — 201,13 га та с. Прогрес — 42,31 га ;

 

5.2. Землі Державної власності 287.6827 га.

 

5.3. За рахунок земель сільськогосподарського призначення (рілля) передано громадянам у власність:

 

*408.1369 га - для ведення особистого селянського господарства.

 

5.4. Розпайовані землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

 

- по зареєстрованим договорам 736.1568 га ,

 

- по невитребуваним паям та сертифікатам - 21.8912 га .

 

5.5. Укладено договорів оренди земель в межах населених пунктів всього — 22, в тому числі:

 

* з юридичними особами - 5 ;

 

* з фізичними особами — підприємцями - 17 .

 

Протягом 2017 року були переглянуті та затверджені ставки орендної плати за земельні ділянки по діючим договорам оренди, а саме: у розмірі 7% від нормативної грошової оцінки — 19 договірів, у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки — 1 договір та у розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки — 2 договори.

 

 

 

6. Населені пункти, що розташовані на території Донецької селищної ради:

 

- смт Донець

 

Населення – 9018 осіб

 

Газифіковано на 100%. Водопостачання – централізоване (Донецька дільниця Балаклійського КП «Балаклійський водоканал»).

 

- село Копанка

 

Населення – 114 чол

 

Газифіковано на 100%. Централізованого водопостачання немає (водопостачання з власних колодязів).

 

- село Червона Гірка

 

Населення – 18осіб

 

Село не газифіковано, опалення – тверде паливо (дрова, вугілля). Централізованого водопостачання немає (водопостачання з власних колодязів).

 

- село Прогрес

 

Населення – 144чол

 

Газифіковано на 100%. Водопостачання централізоване (Донецька дільниця Балаклійського КП «Балаклійський водоканал»).

 

- село Дальня Шебелинка

 

Населення 63осіб

 

Газифіковано на 100%. Централізованого водопостачання немає (водопостачання з власних колодязів).

 

 

 

7. Об’єкти житла та соцкультпобуту, що розташовані на території селищної ради:

 

 

 

7.1. Освіта

 

 

 

- Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1

 

Директор – Мальчуженко Лариса Олександрівна(тел. 057-49-91-3-86)

 

Учнів – 406 , персоналу — 60 осіб, з них педагогів - 33

 

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

 

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

 

На базі Донецької ЗОШ № 1 є дві їдальні, в яких харчуються безкоштовно: 167 дітей, з них: учнів 1-4 класів 164, решта дітей харчуються за кошти батьків

 

 

 

- Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2

 

директор – Собків Олена Іванівна(тел. 057-49-91-0-79)

 

Учнів, всього – 430 чол, з них персоналу — 57 осіб, з них педагогів - 33

 

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

 

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

 

В школі навчальний процес побудовано по кабінетній системі. На базі школи діє бібліотека, спортзал, комп’ютерний клас, музей Слави. В їдальні харчуються безкоштовно: 182дітей, з них: учнів 1-4 класів 172, дітей пільгового контингенту– 10 осіб, решта дітей харчуються за кошти батьків.

 

 

 

- Донецький Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 1 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

 

Завідуюча – Пензіна Оксана Іванівна(тел. 0506062708)

 

Кількість (спискова) дітей – 187, (9 груп: 6 - садкових, 3 – ясельних). Кількість співпрацівників ДНЗ № 1 – 44 ( з них 20 - педпрацівники)

 

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

 

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

 

 

 

- Донецький Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

 

Завідуюча - Шадчинева Олександра Володимирівна(тел. 0956588301)

 

Кількість (спискова) дітей - 156, (9 груп: 6 - садкових, 3 – ясельних). Кількість співпрацівників ДНЗ № 2 – 42 ( з них 16 - педпрацівники)

 

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

 

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

 

 

 

- Відділення Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи

 

Директор – Павленко Любов Василівна(тел. 0957476424)

 

Відвідують школу 35 юнаків. Працює 5 осіб.

 

 

 

7.2. Культура

 

 

 

- Будинок культури профсоюзного комітету ГПУ ”Шебелинкагазвидобування”

 

Керівник — Полупан Юрій Володимирович ( тел. 057-49-91705 ),

 

художній керівник – Топчій Валентина Петрівна

 

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

 

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

 

В приміщенні закладу культури діють такі секції художньої самодіяльності:

 

ВІА "Апельсин”, гурток м’якої іграшки – “Господарочка”, 2 ізостудії “Зодіак” і дитяча вокальна студія “Маестро”, танцювальний гурток “Червона Калина”, естрадні танці, спортивно-хореографічна студія “Грація”, хор народньої пісні “Сяйво”. Театральна студія “М-Арт”, технічний гурток. Волейбольна, тенісна, футбольна секції.

 

В Будинку культури облаштовано малу залу на 40 місць. Велика зала - на 600 місць, де відбуваються конкурсно-розважальні програми, тематичні, урочисті засідання, збори.

 

В Будинку культури є бібліотека (760 читачів), читальна зала (30 місць). 

 

 

 

Для мешканців селищної ради працює 2 бібліотеки:

 

- дитяча (780 читачів), завідуюча – Жидкова Катерина Іванівна (тел -57-49-93-2-42)

 

- міська ( 750 читачів), завідуюча- Халіна Тетяна Олексіївна (тел 057-49-91-4-69)

 

 

 

- Стадіон “Газовик” імені Олександра Васильовича Буданцева, підпорядкований профкому ГПУ “Шебелинкагазвидобування”, є поле для міні-футболу із сучасним покриттям

 

 

 

- Фізкультурно-оздоровчий комплекс «Газовик»,

 

директор – Матанаха Оксана Юріївна, тел. 057-49-93-2-58, підпорядкований профкому ГПУ “Шебелинкагазвидобування”. Має 3 басейни (дитячий, середній, великий), тренажерний зал, зал для бойових мистецтв, ринг для боксу, велика ігрова зала, сауна. При обладнанні ФОКу були використані найсучасніши технології.

 

 

 

- Музична школа

 

Директор - Гончар Ольга Іванівна, тел. 057-49-91-0-17

 

Навчається - 90 школярів. Працюють 10викладачів.

 

- опалення централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП БРР «Балаклійські теплові мережі» )

 

- водопостачання – централізоване (обслуговується Донецькою дільницею КП «Балаклійський водоканал»)

 

 

 

7.3. Медицина

 

 

 

На території Донецької селищної ради працюють медичні заклади :

 

- амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт Донець Комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Харківської області.Завідуюча - Зоря Марина Вікторівна тел 057-49-91-0-67

 

Лікарі: хірург, 2 стоматологи, рентгенолог, 2 педіатра, 5 сімейних лікарів, гінеколог, ЛОР. Укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів складає 67.9 %. Всього працюють 17 лікарів і 50 чоловік середнього медичного персоналу.

 

- стаціонар на 35 ліжко-місць. Завідуюча - Шелудько Світлана Віталіївна.

 

- стаціонар денного перебування. Завідуючий — Середа Микола Іванович (0664589457)

 

 

 

- Санаторій-профілакторій “Факел”ГПУ “Шебелинкагазвидобування”на 120 койко-місць

 

Головний лікар – Шморгун Ірина Іванівна (0955535364)

 

Працівників - 51 особа

 

На території селища працює 5приватних аптечних пунктів; 3 приватних лікаря, з них: 2- стоматологи, 1 — сімейний лікар.

 

 

 

7.4. Соціальна служба

 

 

 

Спеціалісти Балаклійського територіального центру:

 

- Мартіросян Світлана Миколаївна, (0951063551)

 

- Циглюк Світлана Миколаївна. (0955811499)

 

- Мирошиченко Тетяна Володимирівна (0664305164)

 

 

 

8. Характеристика торгівельної мережі

 

На території Донецької селищної ради працюють:

 

* 108 приватних підприємця,

 

* розташовано 38 магазинів (14 - продтовари, 24 - промтовари),

 

* 8 кіосків та 4 кафе,

 

які забезпечують населення всіма необхідними товарами та послугами.

 

 

 

9. Побутове обслуговування на території ради

 

 

 

На території селищної ради діє:

 

- Змішаний ринок (вулиця Центральна, 36)

 

Власник ринку – Борзов Михайло Володимирович

 

Загальна площа - 1600кв.м.

 

Кількість торгівельних місць - 52

 

- Ательє з пошиву одягу

 

Завідуюча – Божко Олена Євгенівна

 

(вулиця Центральна, 29)

 

- Перукарня – салон краси «Мерлін»

 

Власник (ТОВ «НГС»)

 

(вулиця Центральна,15)

 

- Салон Краси – «Від»

 

Власник - Кваша Інна Петрівна

 

(вулиця Газовиків, 5)

 

- Ремонт взуття

 

Власник - Гаспарян Ширін Савадович

 

(вулиця Будівельників, 4-А)

 

- Ремонт взуття

 

Власник- Аганесов Вадим Рафаельович

 

(вулиця Центральна, 42)

 

- Ритуальні послуги

 

Власник – Гурєєв Ігор Павлович

 

(вулиця Спортивна, 13-а)

 

- Ритуальні послуги

 

Підприємство ЖКГ «Донецьке»

 

(вулиця Зелена)

 

- Хлібопекарня

 

Власник – Кучук Галина Сергіївна

 

(вулиця Спортивна, 13-а)

 

- пункт реставрації подушок

 

Власник Юдіна Людмила Борисівна

 

(вулиця Спортивна, 3)

 

 

 

10. Автобусне сполучення

 

Перевезення населення Донецької селищної ради до інших населених пунктів здійснюється ТОВ «Авто-Ові”, маршрутними таксі

 

Автобусні рейси:

 

2 рейси смт Донець- м. Харків (відстань 75 км), автовокзал “Левада”

 

2 рейси смт Донець– м. Харків, ринок “Барабашово”

 

4 рейси смт Донець– Балаклія (відстань 20 км);

 

2 рейси смт Донець– село Шебелинка (відстань 10 км)

 

10 рейсів смт Донець– залізнична станція “Шебелинка” (відстань 9 км)

 

 

 

11. Підприємства, установи, заклади, організації, господарства, що знаходяться на території селищної ради:

 

На території селищної ради розташовані:

 

1. Філія Газопромислового управління “Шебелинкагазвидобування” ПАТ «Укргазвидобування» Директор – Фесенко Юрій Леонідович.

 

2. Підприємство ЖКГ “Донецьке”. Директор Романенко Ольга Володимирівна

 

3. Медичні заклади:

 

*Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини смт Донець Комунального закладу охорони здоров’я Балаклійської районної ради «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Харківської області.Завідуюча - Зоря Марина Вікторівна

 

*Санаторій-профілакторій “Факел” Філії Газопромислового управління “Шебелинкагазвидобування” ПАТ «Укргазвидобування». Головний лікар – Шморгун Ірина Іванівна

 

4. Донецька дільниця КП БРР «Балаклійські теплові мережі», начальник —Литвиненко Олександр Михайлович

 

5. Донецька дільниця КП «Балаклійський водоканал», начальник - Жеребний Віктор Петрович

 

6. Донецьке відділення зв’язку. Завідуюча – Макаренкова Євгенія Анатоліївна.

 

7. Цех комунікаційних послуг № 7 міста Балаклія. Начальник – Шелехань Юрій Миколайович

 

8. Шебелинський цех «Укргазтех зв’язок». Начальник – Шевченко Руслан Юрійович,

 

9. Донецька філія ВАТ Ощадбанку 2845/020; завідуюча - Назаренко Лариса Петрівна

 

10. Донецька філія ПриватБанку. Завідуюча – Мартинова Анна Сергіївна

 

11. Донецька філія Мегабанку. Завідуюча – Авілова Тетяна Михайлівна

 

12. АТЗТ “Прометей” . Начальник - Кулик Андрій Володимирович

 

13. ТОВ «НГС». Директор – Лещенко Наталія Вячеславівна

 

14. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів1. Директор – Мальчуженко Лариса Олександрівна

 

15. Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2. Директор – Собків Олена Іванівна.

 

16. Донецький Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 1 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області. Завідуюча - Пензіна Оксана Іванівна

 

17. Донецький Дошкільний навчальний заклад ( ясла-садок) № 2 Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області. Завідуюча - Шадчинева Олександра Володимирівна

 

18. Донецька музична школа. Директор - Гончар Ольга Іванівна.

 

19. Дитячо-юнацька спортивна школа. Директор - Павленко Любов Василівна.

 

 

 

 

 

12. Загальний склад депутатів

 

12.1 Депутати Балаклійської районної ради:

 

Богуславський Владислав Андрійович, 1961 р.н., освіта – вища, вчитель історії у Донецькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2.

 

Домненко Сергій Петрович, 1960 р.н., освіта – вища, голова профкому ГПУ «Шебелинкагазвидобування»

 

 

 

12.2 Депутати Донецької селищної ради;

 

округу; ПІБ, дата народження, освіта; місце роботи, посада:

 

1. Лісковський Олександр Дмитрович, 24.06.1970 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», заступник головного інженера з охорони праці та промислової безпеки

 

2. Мельникова Алла Миколаївна, 05.10.1961 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», муляр

 

3. Закора Олександр Петрович, 01.05.1970 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування». Начальник ВТТСТ

 

4. Золотарьов Андрій Миколайович, 09.07.1977 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», начальник дільниці РСУ

 

5. Лісковський Сергій Дмитрович, 04.06.1966 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», головний енергетик

 

6. Лежибоков Володимир Дмитрович, 22.04.1970, освіта вища, філія ВТТСТ ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», провідний механік ВТТСТ

 

7. Степанець Леонід Михайлович, 24.04.1964 р.н., освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», заступник директора із капітального будівництва

 

8. Чаговець Ольга Семенівна, 11.09.1960 р.н., освіта вища, Донецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, бухгалтер

 

9.Кулик Андрій Володимирович, 10.09.1973 р.н., освіта вища, АТЗТ «Прометей», директор

 

10. Білик Ольга Миколаївна, 31.12.1959 р.н., освіта середня спеціальна, тимчасово не працює

 

11. Колоколов Едуард Васильович, 19.10.1976 р.н., освіта вища, Шебелинське відділення БМР «Укргазспецбудмонтаж», головний інженер

 

12. Собків Олена Іванівна, 05.01.1961 р.н., освіта вища, Донецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, директор

 

13. Іващенко Олександр Миколайович, 16.04.1961 р.н., освіта вища, ФОП

 

14. Заворотній Сергій Володимирович, 30.12.1962, освіта вища, САРС «Лікво». Головний механік

 

15. Корпан Віктор Васильович, 07.05.1967, освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», начальник ЕЦВРНГО

 

16. Таран Сергій Васильович, 02.06.1966, освіта вища, ТОВ «Стандарт», ФОП

 

17. Клименко Сергій Михайлович, 01.06.1961, освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», майстер

 

18. Корпан Василь Васильович, 02.03.1973, освіта вища, філія ГПУ ШГД АТ «Укргазвидобування», начальник відділу

 

19. Порубай Наталія Миколаївна, 15.02.1977 р.н., освіта вища, ШВБМР “Укргазспецбудмонтаж”, диспетчер

 

20. Чаговець Анатолій Олексійович, 24.04.1968 р.н., освіта вища, ШЛПУ МГ «Харківстрансгаз» механік автоколони

 

21. Малишко Володимир Васильович,25.11.1977, освіта вища, ТОВ «Кворум» інженер

 

22. Романовська Анастасія Миколаївна, 19.03.1964, освіта вища, Донецька селищна рада , секретар селищної ради

 

23. Лещенко Людмила Сергіївна, 09.10.1978, освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», начальник юридичного відділу

 

24. Бережний Юрій Федорович, 05.02.1960 р.н., освіта — вища, реалізатор у ФОП “Бережна Л. А. “

 

25. Бочарніков Олександр Володимирович, 07.03.1969 р.н., освіта — вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», начальник служби технічного нагляду за будівництвом

 

26. Романенко Олександр Петрович, 29.03.1986, освіта вища, філія ГПУ ШГД ПАТ «Укргазвидобування», майстер

 

 

 

 

 

12.3 Склад постійних комісій Донецької селищної ради:

 

 

 

* Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів селищної ради

 

 

 

голова комісії : Кулик Андрій Володимирович

 

заступник голови комісії: Закора Олександр Петрович

 

секретар комісії: Чаговець Ольга Семенівна

 

члени комісії: Золотарьов Андрій Миколайович

 

Корпан Віктор Васильович

 

Клименко Сергій Михайлович

 

 

 

* Постійна комісія з питань законності та правопорядку

 

 

 

голова комісії : Лещенко Людмила Сергіївна

 

заступник голови комісії: Лісковський Сергій Дмитрович

 

секретар комісії: Мельникова Алла Миколаївна

 

члени комісії: Колоколов Едуард Васильович

 

Порубай Наталія Миколаївна

 

Чаговець Анатолій Олексійович

 

 

 

 

 

* Постійна комісіяпо господарській діяльності та соціальному розвитку ради

 

 

 

голова комісії : Білик Ольга Миколаївна

 

заступник голови комісії: Степанець Леонід Михайлович

 

секретар комісії: Бочарніков Олександр Володимирович

 

члени комісії: Корпан Василь Васильович

 

Лежибоков Володимир Дмитрович

 

Малишко Володимир Васильович

 

 

 

* Постійна комісія по освіті , культурі і спорту в справах молоді, по охороні здоров’я, торгівлі і громадського харчування

 

 

 

голова комісії : Лісковський Олександр Дмитрович

 

заступник голови комісії: Романенко Олександр Петрович

 

секретар комісії: Собків Олена Іванівна

 

члени комісії: Іващенко Олександр Миколайович

 

Таран Сергій Всильович

 

Бережний Юрій Федорович

 

Заворотній Сергій Володимирович

 

 

 

 

 

13. Загальний склад виконавчого комітету Донецької селищної ради:

 

 

 

- Ващенко Віктор Вікторович - Донецький селищний голова

 

- Гаврилюк Оксана Вікторівна - заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 

Члени виконавчого комітету:

 

- Добажанський Олександр Володимирович - заступник начальника з виробництва ШВБР

 

- Домненко Сергій Петрович - голова профспілкового комітету Філії Газопромислового управління “Шебелинкагаз-

 

видобування” ПАТ “Укргазвидобування”

 

- Іваньков Олександр Васильович - начальник Шебелинського ЛВУМГ

 

Філії «Управління магістральних газопроводів» ПАТ «Укртрансгаз»

 

- Кутінов Сергій Олександрович -начальник ШВБР

 

- Мальчуженко Лариса Олександрівна - директор Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1

 

- Роговий Юрій Анатолійович - начальник ШВПГКН

 

- Романенко Ольга Володимирівна - директор ПЖКГ “Донецьке”

 

- Романовська Анастасія Миколаївна - секретар Донецької селищної ради

 

- Шарко Валерій Дмитрович - начальник ШВБМР УБМР “Укргазспецбудмонтаж”

 

- Фесенко Юрій Леонідович - директор Філії Газопромислового управління “Шебелинкагазвидобування”

 

ПАТ “Укргазвидобування”

 

14. Забезпеченість Донецької селищної рада транспортом, зв’язком, комп’ютерною технікою:

 

* Транспорт - автомобіль DAEWOO моделі LANOS СЕДАН-В, 2000 року випуску,

 

Л 13010 з реєстраційним номером машини АХ9824ЕО

 

* зв'язок – 6 телефонних номерів,

 

9 телефонних апаратів, 1 факс;

 

комп'ютерна техніка – 9 шт.

 

15. Політичні партії, осередки, громадські організації, що зареєстровані

 

на території Донецької селищної ради

 

 

 

- первинний осередок “Союз Чорнобиль України”

 

- спілка ветеранів

 

- первинна організація «Діти війни України»

 

- Громадська організація Донецького Товариства споживачів Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області з місцевим статусом, діяльність якого поширюється на території села Дальня Шебелинка та села Червона Гірка Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

 

- Громадська організація Донецького Товариства споживачів “Лілія плюс” Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

 

- Громадська організація Донецького Товариства споживачів “Білогір’я” Донецької селищної ради Балаклійського району Харківської області

 

- Православний храм: Собор Архистратига Михаїла

 

- молитвений будинок Адвентистів Сьомого Дня